Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych

Książka Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  500
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8291-576-1
Do pobrania:
Cena: 185zł
Opis
Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych za 2022 r.

Sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2022 r. będzie sporządzana w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę, stąd też związane z tym dodatkowe zadania dla służb finansowo-księgowych, szczególnie w samorządowych jednostkach organizacyjnych. W trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2022 r. przed służbami finansowo-księgowymi jednostek sfery budżetowej sporo wyzwań związanych z rozliczaniem otrzymywanych dodatkowych środków np. w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zmniejszeniem dochodów budżetowych osiąganych przez te jednostki, jak również z otrzymywaniem przez te jednostki środków na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dodatkowe środki pochodzą również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Także część gmin w 2022 r. zajęła się dystrybucją węgla kamiennego. Zmiany te mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, sprawozdawczość budżetową, sprawozdawczość z operacji finansowych i sprawozdawczość finansową. Zarówno wpływ środków z nowych źródeł finansowania, jak i ich rozdysponowanie musi być odpowiednio zaprezentowane w sprawozdawczości. Publikacja zawiera niezbędne informacje w tym zakresie.

Publikacja zawiera aktualny, szeroki zakres informacji związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawczości w jednostkach sektora budżetowego. Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

    prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg);
    wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
    dokonywania odpisów aktualizujących;
    tworzenia rezerw;
    podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
    odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
    badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
    korygowania błędnych zapisów księgowych, w tym na przełomie roku;
    księgowań na przełomie roku budżetowego;
    przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
    księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
    sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
    ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
    zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

    prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe za 2022 r.,
    prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r., w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy,
    poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
    właściwie przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
    wycenić składniki aktywów i pasywów na koniec roku bilansowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami,
    dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami i w konsekwencji odpowiednio sporządzić sprawozdania łączne,
    z łatwością sporządzić skonsolidowany bilans w jednostkach samorządu terytorialnego,
    prawidłowo skorygować błędy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.

W książce znajduje się ponadto:

    ponad 48 schematów księgowań,
    dokumentacja inwentaryzacyjna,
    arkusze konsolidacyjne,
    tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Publikacja uwzględnia również liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

    Jak prawidłowo przeprowadzić weryfikację aktywów i pasywów?
    Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych?
    Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej w przypadku ustanowienia wspólnej obsługi (CUW)?
    Czy jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności?
    Jak ująć w sprawozdawczości finansowej środki na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy?
    W jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
    W którym wierszu rachunku zysków i strat należy ująć przychody ze sprzedaży węgla kamiennego?

Pozycja skierowana jest głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2022 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki jednostek samorządu terytorialnego
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonow...
Cena: 125,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W jej wyniku:    (in...
Cena: 135,00zł
... jest pusty