Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamknięcie roku 2014

Książka Zamknięcie roku 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Rachunkowość


Seria:  Rachunkowość
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  510
Oprawa:  miękka
Format:  A4
ISBN:  
978-83-63251-08-6
Cena: 125zł
Nakład wyczerpany
Opis
Warszawska redakcja miesięcznika „Rachunkowość” po raz kolejny przygotowała książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2014 tj. zamknięcie roku 2014.

W książce zamknięcie roku 2014 zamieszczone są rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom:
-roczne MSSF-MSR-i-ustawy-o-rachunkowosci-2016-wycena-prezentacja-ujawnianie-wydanie-3,16783180">sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
-omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
-zasady szczególne dla jednostek mikro,
-sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
-podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
-terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
-analiza sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.
-sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Spis treści książki Zamknięcie roku 2014:

Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1
Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5
1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie / 5
2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego / 6
3. Kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego / 7
4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek / 8
5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro / 10
6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek / 10
7. Roczne sprawozdanie finansowe – łączne / 11
8. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego / 12
9. Badanie rocznego sprawozdania finansowego / 13
10. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego / 14
11. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego / 17
12. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego / 19
13. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe / 19
Roczne sprawozdanie finansowe – zasady ogólne / 21
1. Roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności / 21
2. Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego / 23
3. Nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego / 27
4. Dane porównawcze i porównywalność / 33
5. Jednostki powiązane / 38
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego / 42
Bilans / 47
A. Wprowadzenie
1. Bilans i jego budowa / 47
2. Ogólne zasady wyceny / 51
3. Kategorie cen / 53
4. Instrumenty finansowe / 61
5. Dylematy kwalifikacji niektórych aktywów i pasywów do pozycji bilansu / 64
6. Uwagi końcowe / 65
B. Aktywa trwałe
7. Wartości niematerialne i prawne / 65
8. Rzeczowy majątek trwały / 75
9. Należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe / 103
C. Aktywa obrotowe
10. Zapasy / 119
11. Należności krótkoterminowe i roszczenia / 140
12. Inwestycje krótkoterminowe / 155
13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 161
D. Kapitał (fundusz) własny
14. Składowe kapitału (funduszu) własnego / 164
E. Zobowiązania
15. Rezerwy na zobowiązania / 175
16. Zobowiązania / 182
17. Bierne rozliczenia międzyokresowe / 192
Rachunek zysków i strat / 197
1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat / 197
2. Wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody / 203
3. Wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty / 209
4. Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług / 6
5. Szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży / 225
6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne / 228
7. Przychody i koszty finansowe / 233
8. Zyski i straty nadzwyczajne / 237
9. Wynik finansowy brutto i netto / 237
Dodatkowe informacje i objaśnienia / 239
1. Uwagi ogólne / 239
2. Objaśnienia do bilansu / 241
3. Objaśnienia do rachunku zysków i strat / 251
4. Kursy przyjęte do wyceny / 257
5. Objaśnienia do instrumentów finansowych / 257
6. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych / 259
7. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych / 259
8. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń / 263
9. Objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej / 265
10. Informacje o połączeniu spółek / 267
11. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności / 268
12. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki / 268
13. Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia / 269
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym / 271
1. Ogólna charakterystyka sprawozdania / 271
2. Stan początkowy kapitału (funduszu) własnego / 273
3. Kapitał (fundusz) podstawowy / 274
4. Kapitały (fundusze) wspomagające – zapasowy i rezerwowe / 275
5. Wyniki finansowe / 276
6. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / 277
7. Stan końcowy kapitału (funduszu) własnego / 278
8. Przykład / 279
KSR nr 1. „Rachunek przepływów pieniężnych” z komentarzem / 283
I. Cel i zakres stosowania standardu / 283
II. Definicje / 284
III. Przepływy pieniężne i ich prezentacja / 285
IV. Przepływy działalności operacyjnej / 287
V. Przepływy działalności inwestycyjnej / 288
VI. Przepływy działalności finansowej / 289
VII. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych / 290
VIII. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (z uwagi na przedmiot książki rozdział ten pominięto) /
IX. Przykłady liczbowe / 299
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro / 312
1. Wstęp / 312
2. Informacja ogólna / 312
3. Bilans. / 313
4. Informacje uzupełniające / 314
5. Rachunek zysków i strat / 315
Transakcje w walutach obcych – różnice kursowe / 318
1. Transakcje w walutach obcych / 318
1.1. Swoboda obrotu walutami obcymi / 318
1.2. Kursy walut obcych / 319
1.3. Różnice kursowe / 320
2. Kursy stosowane do wyceny transakcji w walutach obcych / 320
2.1. Podstawy prawne / 320
2.2. Ustawa o rachunkowości / 320
2.3. Oddział zagraniczny / 322
2.4. Ustawy o podatku dochodowym / 322
2.5. Ustawa o VAT / 324
2.6. Zestawienie przepisów ustaw / 326
3. Rozliczanie różnic kursowych / 326
3.1. Rozliczanie różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości / 326
3.2. Rozliczanie różnic kursowych zgodnie z ustawami o podatku dochodowym / 328
4. Rozliczanie niektórych transakcji wyrażonych w walutach obcych / 330
4.1. Metody uzgadniania księgowych i podatkowych różnic kursowych / 330
4.2. Różnice kursowe od przedpłat / 332
4.3. Różnice kursowe w razie aktualizacji należności / 333
4.4. Różnice kursowe od nieściągalnych należności oraz przedawnionych lub umorzonych rozrachunków / 333
4.5. Różnice kursowe w razie konwersji zobowiązań / 334
4.6. Kursy stosowane do opóźnionych faktur / 334
4.7. Kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej / 335
4.8. Kary umowne i odsetki w walucie obcej / 336
4.9. Kursy stosowane przy wypłacie udziału w zysku w walucie obcej / 336
4.10. Wynagrodzenia w walucie obcej / 336
4.11. Kursy stosowane przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej / 337
4.12. Różnice kursowe z tytułu finansowania zakupu lub budowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / 338
5. Waluty obce w kasie i na rachunku bankowym / 339
5.1. Stany środków pieniężnych w walucie obcej / 339
5.2. Wpływ środków na walutowy rachunek bankowy / 340
5.3. Rozchody środków z walutowego rachunku bankowego / 341
5.4. Kursy walut stosowane do wyceny wpływów i rozchodów środków z walutowego rachunku bankowego / 344
6. Rozrachunki na bazie waluty obcej / 345
6.1. Klauzule walutowe / 345
6.2. Kredyty złotowe denominowane w walucie obcej / 345
6.3. Umowy o leasing denominowane w walucie obcej / 345
6.4. Barter / 347
Odroczony podatek dochodowy / 352
1. Istota odroczonego podatku / 352
2. Różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów / 354
3. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku / 355
4. Przykłady obliczenia typowych różnic przejściowych / 356
5. Korekty kosztów podatkowych nieopłaconych w terminie / 363
6. Strata podatkowa jako aktywa z tytułu odroczonego podatku / 364
7. Księgowe i bilansowe ujęcie bieżącego i odroczonego podatku / 365
8. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku rozliczane z kapitałem własnym / 367
9. Odroczony podatek – uwagi z praktyki / 368
KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” / 371
I. Cel standardu / 371
II. Zakres standardu / 371
III. Definicje / 372
IV. Cel, charakter i cechy jakościowe sprawozdania z działalności / 372
V. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania z działalności / 374
VI. Zawartość sprawozdania z działalności / 375
Prezentacja sprawozdania finansowego. Aspekt merytoryczny, techniczny i artystyczny / 380
1. Wprowadzenie / 380
2. Merytoryczny aspekt prezentacji / 381
3. Techniczny aspekt prezentacji / 384
4. Elementy warstwy artystycznej prezentacji / 387
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2014 r. / 392
1. Uwagi wprowadzające / 392
2. Dochód podatkowy z działalności gospodarczej / 393
2.1. Pojęcie dochodu do opodatkowania i zasady jego ustalania / 393
2.2. Przychody, koszty i straty nieuwzględniane w dochodzie podatkowym / 396
3. Przychody podatkowe z działalności gospodarczej / 397
3.1. Pojęcie przychodów podatkowych / 397
3.2. Przychody podatkowe z działalności gospodarczej na terenie kraju / 399
3.2.1. Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i świadczenia usług oraz ich korekty / 399
3.2.2. Przychody z odpłatnego zbycia (sprzedaży) składników majątku trwałego / 400
3.2.3. Moment (data) powstania przychodu ze sprzedaży i świadczenia usług / 402
3.3. Przychody z najmu składników majątku i innych usług ciągłych – specyfika ich ustalania / 404
3.4. Niektóre inne przychody z działalności gospodarczej / 405
3.4.1. Otrzymane pieniądze lub wartości pieniężne / 405
1) Dotacje subwencje i inne dopłaty / 405
2) Kary umowne i odszkodowania / 406
3) Odsetki od należności oraz od udzielonych pożyczek (kredytów) / 407
3.4.2. Otrzymane nieodpłatnie świadczenia (rzeczy, usługi i prawa) / 407
3.4.3. Pozostałe rodzaje przychodów podatkowych / 409
1) Kwota umorzonych lub przedawnionych zobowiązań / 409
2) Przychody z tytułu zwrotu należności umorzonych lub odpisanych jako nieściągalne i odpisy aktualizujące takie należności / 410
3) Zwrot lub korekta VAT naliczonego / 411
4) Przychody z otrzymania i zwrotu pożyczek/kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej / 412
3.5. Wyłączenia z przychodów podatkowych z działalności gospodarczej / 412
4. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej / 414
4.1. Zakres i pojęcie kosztów podatkowych / 414
4.2. Moment (data) powstania kosztów podatkowych / 416
4.3. Koszty podatkowe działalności gospodarczej / 417
4.4. Okres (moment) zaliczenia kosztów do rachunku dochodu / 418
4.4.1. Koszty bezpośrednio związane z przychodami / 418
4.4.2. Koszty pośrednio związane z przychodami / 419
4.5. Koszty amortyzacji oraz wynagrodzeń i składek ZUS / 419
4.5.1. Amortyzacja podatkowa – zasady i metody / 419
4.5.2. Koszty wynagrodzeń i składek ZUS / 422
4.6. Korekty kosztów o wydatki i koszty nieuznawane za koszty uzyskania / 424
4.6.1. Wydatki i koszty niespełniające definicji kosztów podatkowych / 424
4.6.2. Korekty kosztów związanych z majątkiem rzeczowym / 425
1) Amortyzacja nieuznawana za koszt podatkowy / 425
2) Wydatki na ulepszenie środków trwałych / 427
3) Straty w majątku rzeczowym / 428
4.6.3. Korekty kosztów o charakterze sankcyjnym / 430
1) Kary i odszkodowania / 430
2) Opłaty sankcyjne i odsetki zwłoki / 430
4.6.4. Odpisane należności i odpisy aktualizujące / 432
4.6.5. Koszty reprezentacji / 434
4.6.6. Pozostałe tytuły kosztów i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania / 435
1) Odpisy i wpłaty na różne fundusze / 435
2) VAT / 436
3) Koszty używania prywatnych samochodów / 437
4) Odsetki od pożyczek w razie niedostatecznej kapitalizacji spółek (wyłącznie u podatników pdop) / 438
4.7. Podstawowe limity wysokości kosztów obowiązujące w 2014 r. / 439
5. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania – zasady ustalania / 440
5.1. Uwagi ogólne / 440
5.2. Elementy kształtujące podstawę opodatkowania (stratę podatkową) / 441
5.2.1. Dochody zwolnione z opodatkowania / 441
5.2.2. Straty podatkowe odliczane od dochodu / 444
5.2.3. Wydatki ustawowo preferowane odliczane od dochodu / 445
5.2.4. Dochody z działalności gospodarczej uzyskane poza granicami Polski / 446
5.3. Ustalenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania – przykład liczbowy / 450
5.4. Prezentacja podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym / 458
Opodatkowanie dochodu z udziału w spółkach kapitałowej za 2014 r. / 460
1. Opodatkowanie dochodów z objęcia lub zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych / 460
1.1. Uwagi wstępne / 460
1.2. Przychody podatkowe z objęcia udziałów/akcji / 461
1.3. Przychody podatkowe ze sprzedaży (zbycia) udziałów/akcji / 463
1.4. Koszty uzyskania przychodów i dochód podatkowy z objęcia udziałów/akcji / 464
1.5. Koszty uzyskania przychodów i dochód podatkowy ze zbycia udziałów/akcji / 466
1.6. Roczne rozliczenie dochodów z objęcia lub zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych / 467
2. Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez krajowe spółki kapitałowe / 467
2.1. Źródło i warunki wypłaty dywidend / 467
2.2. Zasady i formy wypłaty (wydania) dywidend / 469
2.3. Skutki podatkowe niewypłacenia dywidendy w terminie / 471
2.4. Ogólne zasady opodatkowania dywidend / 472
2.5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku / 473
2.6. Zwolnienia od podatku dochodowego / 474
2.7. Pobór i rozliczanie podatku / 475
Korekta kosztów z tytułu nieopłaconych faktur – istota, ewidencja, orzecznictwo / 478
1. Ogólne zasady korekty kosztów / 478
2. Próba oceny skutków przepisów o korekcie kosztów / 479
3. Ewidencja dla celów korekty / 480
4. Wybrane orzeczenia sądów i interpretacje IS / 481
4.1. Ogólna wykładnia przepisów o korekcie kosztów / 481
4.2. Co rozumie się przez uregulowanie zobowiązania / 482
4.3 Spłata zobowiązania w ratach / 485
4.4. Środki trwałe w leasingu finansowym / 486
4.5. Swoboda stron przy ustalaniu terminu płatności / 487
4.6. Czy potrącenie kaucji gwarancyjnej rodzi obowiązek korekty kosztów amortyzacji / 487
4.7. W jakim momencie koryguje się koszty w razie otrzymania faktur korygujących (zmniejszających) zobowiązanie / 488
Wykaz obowiązków podatkowych podatnika i płatnika od grudnia 2014 r. do ostatecznego rozliczenia podatków za rok 2014 / 490
Nakład wyczerpany
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Czas pracy Praktyczny komentarz Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czas pracy Praktyczny komentarz Wydanie 3
Komentarz do przepisów o czasie pracy Ciborski Używanie na co dzień przepisów o czasie pracy jest trudne i nie jednoznaczne z uwagi na poziom szczegół...
Cena: 115,00zł
Książka Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024
Opracowanie zakładowego planu kont dla Sp. z o.o. na rok 2024   Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. (małej, śred...
Cena: 85,00zł
Książka Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne
Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębi...
Cena: 109,00zł
Książka Dotacje na działalność pożytku publicznego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dotacje na działalność pożytku publicznego
Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego.Publikacja ...
Cena: 110,00zł
Książka Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2024 Praktyczny poradnik z przykładami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2024 Praktyczny poradnik z przykładami
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2024 Książka Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2024 PKPiR Praktyczny poradnik ...
Cena: 75,00zł
Książka Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorzec zarządzenia wewnętrznego według ustawy o rachunkowości (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorzec zarządzenia wewnętrznego według ustawy o rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorzec zarządzenia wewnętrznego według ustawy o rachunkowości (...
Cena: 205,00zł
... jest pusty