Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zarządzanie instytucją kultury

Książka Zarządzanie instytucją kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Barański Robert


Seria:  Sektor publiczny
Ilość stron:  370
ISBN:  
978-83-255-7589-2
Do pobrania:
Cena: 119zł
Nakład wyczerpany
Opis
Stan prawny: kwiecień 2015 r.

Niniejsza publikacja została przygotowana, aby pomóc Państwu w opracowaniu i wdrożeniu w instytucjach i organizacjach działających na obszarze kultury i sztuki, nowoczesnych systemów zarządzania aktywnością administracyjną i programową.

Dzięki tej książce będą Państwo mogli:
    poznać zasady prawne funkcjonowania instytucji kultury – tworzenie, łączenie, przekazywania, podział, likwidacja IK, jak również działalność statutowa, forma prawna przekazania mienia przez organ założycielski itp.,
    poznać zasady zatrudniania (powołanie, odwołanie, konkursy), i wynagradzania dyrektora IK, jego zastępców oraz głównego księgowego – przedstawiamy również zakres ich obowiązków i odpowiedzialności,
    przygotować strategiczny plan rozwoju instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i sztuką z podziałem na poszczególne etapy pracy nad strategią (zdefiniowanie misji i wizji IK, analiza SWOT, cele i mierniki,  planowanie strategiczne, budżet strategiczny),
    zarządzać zasobami ludzkimi,
    przygotować plan finansowy instytucji kultury,
    opracować budżet zadaniowy dla poszczególnych działań w podziale na przychody i koszty,
    przygotować i zrealizować interesującą ofertę programową – zapewni to placówce frekwencję przez długi okres jej istnienia (formy aktywności zawarte w ofercie, etapy planowania oferty, grupa docelowa, sposoby planowania wydarzeń, program zajęć prezentowany w ofercie, konstruowanie budżetu oferty, wykorzystanie Internetu w prezentacji oferty)
    zarządzać projektami (planowanie projektu i jego budżetu, problem jako źródło projektu, tworzenie celów projektu, określenie rezultatów i wskaźników realizacji projektu, opis grupy docelowej, analiza rozwiązań alternatywnych, harmonogram realizacji projektu, koordynacja projektu, personel w projekcie, zarządzanie informacją w projekcie, jego sprawozdawczość i monitoring, przedstawienie projektu do konkursu dotacyjnego, studium wykonalności projektu, umowa o dofinansowanie projektu, przekazywanie płatności, projekty partnerskie, )
    poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,
    opracować formularze ewaluacyjne – omawiamy poszczególne etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych i rezultaty, które powstają w wyniku jej przeprowadzenia
    zapewnić swojej instytucji dobrą kondycję finansową – pokazujemy jak pozyskać znaczące środki finansowe pochodzące z programów dotacyjnych i od sponsorów prywatnych
    wybrać narzędzia promocji w Internecie odpowiednie do prowadzonej działalności.

Książka wyjaśnia m.in.:
    jaką działalność inną niż kulturalna może prowadzić Instytucji kultury,
    jak opracować zadania, podzadania i działania w ramach funkcji 9 do projektu budżetu na rok 2015 w układzie zadaniowym oraz ich mierniki,
    jak zaplanować przychody i koszty w układzie zadaniowym,
    jak pozyskać środki na działalność kulturalną od sponsorów,
    jakie są zasady współpracy instytucji z innymi partnerami (współpraca z samorządowe, z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie partycypacyjne),
    jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków krajowych (dotacje podmiotowe, celowe, dotacje z pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony, programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
    jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków zagranicznych (Programy Operacyjne),
    jak przygotować program imprezy okazjonalnej rozbudowanej o szereg wydarzeń towarzyszących,
    jak przygotować wzorcową ofertę kulturalną,
    jak wyznaczyć wskaźniki rezultatu projektu,
    jak opracować budżet projektu,
    jakie są etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych,
    jak przygotować raport ewaluacyjny,
    jak prowadzić działania promocyjne w Internecie.

Do książki dołączona jest płyta CD na której znajdą Państwo

    Organizowanie instytucji kultur
        Wniosek do Ministra Kultury o wyrażenie zgody na powołanie dyrektora IK bez przeprowadzenia konkursu.
        Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności
        Zarządzenie o postanowieniu i ogłoszeniu konkursu na dyrektora muzeum
        Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum
        Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
        Regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury
        Upoważnienie dotyczące przyjęcia obowiązków głównego księgowego
        Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
        Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu
        Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury
        Uchwała o powołaniu samorządowej instytucji kultury i nadaniu jej statutu wraz z załącznikiem (statut)
        Statut Domu/Ośrodka/Centrum Kultury
        Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez gminę
        Księga rejestrowa instytucji kultury
        Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
        Wzór odpisu z rejestru instytucji kultury
        Uchwała o zamiarze połączenia instytucji kultury
        Uchwała w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji Kultury
        Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury
        Uchwała w sprawie likwidacji instytucji kultury
    Strategiczne planowanie rozwoju i planowanie finansowe
        Plan strategiczny Domu Kultury (wraz z analizą SWOT)
        Regulamin wynagradzania w Ośrodku Kultury
        Plan finansowy instytucji kultury
    Finansowanie instytucji kulturalnej
        Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do środków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 (przykład 1) – wnioski wzorcowe Ministerstwa Kultury
        Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do środków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 (przykład 2) – wnioski wzorcowe Ministerstwa Kultury
        Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do środków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 (przykład 3) – wnioski wzorcowe Ministerstwa Kultury
        Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do środków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 (przykład 4) – wnioski wzorcowe Ministerstwa Kultury
    Oferta programowa
        Karta imprezy
        Liczba uczestników zajęć
        Zgłoszenie uczestników zajęć
        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Zarządzanie projektem
        Formularz budżetowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
        Sprawozdanie z wykonania zadania w ramach dotacji celowej
        Karta projektu do konkursu dotacyjnego
        Lista kontrolna do sprawdzenia zgodności wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
        Umowa o dofinansowanie projektu
        Porozumienie o współpracy partnerskiej
        Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu
        Umowa sponsoringu
    Inne
        Umowa o współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego
        Harmonogram realizacji zewnętrznej ewaluacji ex-post przez dom kultury projektu street artowego
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne ...
Cena: 126,00zł
Książka Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3 Autor: Robert Barański. Niniejsza ks...
Cena: 126,00zł
Książka Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym)
Fundacje i stowarzyszeniaPublikacja Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym) pomocna będzie w opracowa...
Cena: 159,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne ...
Cena: 126,00zł
... jest pusty