Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Barański Robert, Gawrońska-Baran Andzela, Gnela Maciej


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  512
ISBN:  
978-83-255-8116-9
Do pobrania:
Cena: 126zł
Opis
Stan prawny: styczeń 2016 r.

Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku.  

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultury, czyli opisujemy kwestie:

ustalania zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury (w tym premii i dodatkowych do wynagrodzeń);
współpracy z innymi instytucjami kultury (w tym współpraca międzynarodowa) – wypełnianie statutowych celów działania instytucji kultury może przyjmować formę projektów realizowanych wspólnie przez kilka jednostek. Powyższe inicjatywy są realizowane m.in. na podstawie umów porozumień pomiędzy instytucjami kultury (a także we współpracy z innymi podmiotami i organizacjami);
tworzenia oferty programowej instytucji kultury;
konstruowania i zarządzania projektem w instytucjach i organizacjach kultury;
zarządzania finansami instytucji kultury,
pozyskiwania środków na funkcjonowanie instytucji kultury.
Ponadto książka kładzie duży nacisk na wyjaśnienie różnych aspektów prawnych, z którymi spotykają dyrektorzy instytucji kultury. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu różnych ustaw (np. ustawy o działalności kulturalnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie – Prawo zamówień publicznych itd., Prawo autorskie)  odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia instytucje kultury. Należy tu wymienić:

zamówienia publiczne –  zamówienia instytucji kultury nieprzekraczające wartość 30.000 euro (czyli większość zamówień instytucji kultury) są wyłączone spod procedur zamówień publicznych – nie tracą jednak statusu zamówień publicznych; należy przygotować regulamin udzielania takich zamówień itd.;
dostęp do informacji publicznej (np. czy dyrektor musi udostępniać umowy zlecenia z autorami, wynagrodzenie swoich pracowników, billingi swojego telefonu,  informacje o przebiegu postępowania konkursowego);
ochrona danych osobowych w instytucjach kultury (obowiązki i odpowiedzialność dyrektora, zabezpieczenie przetwarzania danych, obowiązki dyrektora w stosunku do Administratora bezpieczeństwa informacji,  rejestracja zbiorów danych itd.);
prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucjach kultury (zasady konstruowania umów z twórcami i artystami-wykonawcami, korzystanie z utworów przez instytucje kultury w ramach tzw. dozwolonego użytku, tj. bez zgody uprawnionego);
bezpieczeństwo imprez masowych (wymogi na przeprowadzenie takiego wydarzenia i wydanie zezwolenia na taką imprezę, odpowiedzialność organizatora);
zarządzanie nieruchomościami (wyposażenie instytucji kultury w mienie, wykaz nieruchomości kulturalnych, obowiązki związane z ochroną zabytków, zagospodarowanie zabytków, finansowanie opieki nad zabytkami);
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Książka oparta jest na następujących zmianach w prawie:

tzw. dużej nowelizacji prawa autorskiego, która weszła w życie 20.11.2015 r., tj. ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Rozszerzyła ona znacząco zakres dozwolonego użytku praw autorskich, wprowadzając także uprawnienia w tym zakresie przewidziane wprost dla instytucji kultury;
od 30 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o muzeach. Doprecyzowano zakres obowiązków na stanowiskach muzealniczych. Ponadto, kwalifikacje muzealnicze wskazanych pracowników zostały szczegółowo określone w dodanych art. 32a-32c;
od 30 września 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o działalności kulturalnej, które wprowadziła ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505). Zmiany te dotyczą funduszu instytucji kultury oraz wydzielenia funduszu rezerwowego;
od 1 grudnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1798), z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  Rozporządzenie to zastąpiło poprzednie rozporządzenie MKiDN z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Rozporządzenie to  w przeciwieństwie do poprzedniego nie określa już wykazu stanowisk pracy pracowników ani minimalnego wynagrodzenia za pracę w instytucjach kultury. Kwestie te pozostawione  zostały dla materii regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy;
z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662).  Dodatkowo w maju 2015 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Ustawa wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dotyczą one głównie usytuowania w strukturze organizacyjnej i zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Po nowelizacji rola osoby pełniącej tę funkcję w organizacji oraz jej znaczenie w procesie przetwarzania danych osobowych wyraźnie wzrosły. Administrator bezpieczeństwa informacji uzyskał szerokie uprawnienia kontrolne w swojej jednostce oraz gwarancje samodzielności w procesie ich realizacji;
w dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, która ma istotny wpływ na udzielanie zamówień publicznych w instytucjach kultury.
Ponadto należy pamiętać o tym, że pojawiły się nowe programy unijne i krajowe na pozyskiwanie środków na działalność kulturalną. To wszystko opisujemy w tej książce.
Inne pozycje tego autora
Książka Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Obowiązująca od 20.2.2013 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozbudowała zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu pod kątem kompleksow...
Cena: 85,00zł
Książka Prawo dla księgowych w zarysie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo dla księgowych w zarysie
Książka jest kompendium wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy zainteresowany znajdzie w niej m.in. formy prowadzen...
Cena: 69,00zł
Książka Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych
Niniejsza publikacja przedstawia prawne aspekty działalności gospodarczej, których znajomość jest niezbędna w pracy księgowego. Poruszono w niej nie t...
Cena: 89,00zł
Książka Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem 2012
Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawan...
Cena: 89,00zł
Książka Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD
Stan prawny: 1 października 2013 r.Prawidłowość składanych dokumentów i skuteczna ich weryfikacja – ważne  wskazówki dla zamawiających i of...
Cena: 85,00zł
Książka Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD to fundament wiedzy o zamówieniach publicznych!Publikacja Zamówienia publiczne w zakresie informatyki...
Cena: 118,00zł
... jest pusty