Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Finansowanie działalności kulturalnej Wydanie 2

Książka Finansowanie działalności kulturalnej Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Barański Robert


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  312
ISBN:  
978-83-255-8175-6
Do pobrania:
Cena: 119zł
Opis
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego w formie dotacji, grantów oraz innych form pomocy (rzeczowej, usługowej) niezbędnej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności programowej i administracyjnej.

Na łamach publikacji wyjaśniamy m.in. zasady pozyskiwania dotacji:
    podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
    celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
    celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
    programowych pochodzących z aktualnych programów na 2016 r. ogłaszanych corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    dofinansowania udzielanego w ramach programów operacyjnych dystrybuujących fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego w skali ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej w nowym okresie programowania 2014-2020,
    pomocy finansowej od prywatnych sponsorów instytucjonalnych (inne instytucje, organizacje i firmy)

Książka zawiera również informacje dotyczące  zasad realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje pozarządowe działające na polu kultury mogą się ubiegać się (indywidualnie lub wspólnie), o zlecenie im przez organ administracji publicznej realizacji zadania publicznego i udzielenie na ten cel dotacji ze środków publicznych.

Duży akcent w książce położony jest na pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego przez fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność statutową na obszarze kultury i sztuki. W związku z tym przedstawiamy podstawowe zasady powoływania i funkcjonowania tego typu organizacji, dostępne formy  finansowania, specyficznego jedynie dla trzeciego sektora (np. spadki i zapisy, działalność odpłatna, działalność gospodarcza)  i związane z tym wzory dokumentów np. :
    przykładowy statut fundacji,
    wzory uchwał zarządu organizacji,
    wzór tabeli sprawdzającej poprawność koncepcji projektu
    umowę sponsoringu.

Książka omawia również zasady współpracy partnerskiej nawiązywanej pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i firmami, która  jest niezbędnym elementem służącym do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w dużej części programów dotacyjnych skierowanych do instytucji kultury i organizacji działających na tym obszarze.

Na łamach publikacji prezentujemy ramowy wzór umowy partnerstwa.

Publikacja ma zadanie zapoznać czytelników z zasadami prawidłowej konstrukcji projektów społecznych i inwestycyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z programów dotacyjnych. Opisujemy również proces realizacji tego typu przedsięwzięć, począwszy od prawidłowego sformułowania koncepcji wstępnej, a skończywszy na zamknięciu projektu i sprawozdawczości.

Na łamach książki prezentujemy także procedury obowiązujące w konkursach dotacyjnych i związane z tym formy i metody opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie przez grantodawców.

W książce znajdziemy informacje dotyczące:
    uwarunkowań prawnych i formalnych dotyczących zasad działania instytucji kultury oraz powoływania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji działających na obszarze kultury i sztuki,
    źródeł finansowania instytucji kultury ze środków krajowych, w tym zasad i procedur pozyskiwania dotacji z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
     możliwości finansowania projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury instytucji i organizacji kultury z funduszy unijnych dostępnych w nowym okresie programowania 2014-2020,
    planowania strategii rozwoju instytucji i organizacji kultury, wyznaczania misji i wizji oraz opracowywania budżetu na kolejne lata funkcjonowania,
    podstawowych źródeł finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe (m.in. prowadzenie zbiórek publicznych, działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza, kampania pozyskiwania 1%),
    procedur i zasad obowiązujących podczas konkursów dotacyjnych, wymogów dotyczących prawidłowego przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
     konstrukcji merytorycznej i finansowej oraz zasad zarządzania projektami społecznymi i inwestycyjnymi, począwszy od fazy planowania aż po zamknięcie projektu,
    zasad skutecznego pozyskiwania sponsorów firmowych i indywidualnych od których instytucje i organizacje mogą otrzymać pomoc finansową, rzeczową i usługową przeznaczona na prowadzenie działalności programowej i administracyjnej,
    współpracy instytucji kultury  i organizacji działających na tym obszarze z innymi instytucjami, organizacjami i firmami podczas konstrukcji i realizacji projektów partnerskich, niezbędnych do pozyskania dofinansowania z wielu dużych programów grantowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne ...
Cena: 126,00zł
Książka Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Wydanie 3 Autor: Robert Barański. Niniejsza ks...
Cena: 126,00zł
Książka Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym)
Fundacje i stowarzyszeniaPublikacja Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym) pomocna będzie w opracowa...
Cena: 159,00zł
... jest pusty