Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Wajda Paweł, Wierzbowski Marek


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1596
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6318-9
Do pobrania:
Cena: 289zł
Opis
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2 z zawiera stan prawny na dzień 10.5.2014 r.

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi wyczerpujące omówienie:
    ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych;
    ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
    ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
    ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Nowe, 2. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
    zasad, trybu i warunków podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
    praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi – prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, a także banki powiernicze oraz maklerów,
    zasad i warunków dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
    obowiązków emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi;
    skutków uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek;
    organizacji, zakresu i celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym oraz nad rynkiem kapitałowym.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, uwzględnia również omówienie najnowszych zmian, w tym wprowadzonych m.in.:
    ustawą z 24.10.2012 r., której celem jest wykonanie prawa UE poprzez implementację do prawa krajowego przepisów dyrektywy 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.11.2010 r.; zmiany dotyczyły m.in.: nałożenia na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązku powiadamiania i przedkładania dokumentów Europejskiemu Urzędowi Giełd i Papierów Wartościowych w sytuacjach określonych w ustawie oraz wprowadzeniu obowiązku przedłożenia Komisji informacji o adresach stron w sieci Internet należących do organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta, do emitenta lub do spółki prowadzącej rynek regulowany, na których została zamieszczona elektroniczna wersja prospektu emisyjnego, ponadto Komisja Nadzoru Finansowego współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania ich obowiązków, jest ona także zobligowana do przekazania Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych treści regulaminu sądu polubownego utworzonego przy Komisji, którego celem jest rozpatrywanie sporów między uczestnikami rynku finansowego; zmiana weszła w życie 26.12.2012 r.;
    ustawą z 28.6.2012 r., która dotyczy wprowadzenia instytucji nowacji rozliczeniowej, a także uregulowania skutków zastosowania ww. instytucji; zmiana weszła w życie 4.8.2012 r.;
    ustawą z 8.3.2013 r., zmiany polegały m.in. na 1) zmodyfikowaniu pojęcia oferty publicznej, 2) wprowadzeniu pojęcia dnia roboczego, 3) doprecyzowaniu, iż w przypadku gdy oferta publiczna dokonywana jest za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na akcje nowej emisji będące przedmiotem oferty publicznej, dla których udostępniono prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne, gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym tej firmy. Środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji, 4) doprecyzowaniu, iż termin przekazania zawiadomienia, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji, liczy się od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, 5) doprecyzowaniu, iż emitent papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, objętych lub nabytych, albo które mają być objęte lub nabyte przez bank, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną, zagraniczną firmę inwestycyjną lub konsorcjum tych podmiotów (uczestnicy oferty kaskadowej), może udzielić pisemnej zgody na ich sprzedaż przez te podmioty, w ich imieniu i na ich rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez tego emitenta, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia 809/2004 (oferta kaskadowa), 6) poszerzeniu sankcji karnych, 7)  zmodyfikowaniu przepisów dotyczących sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy oraz odpowiedzialności cywilnej, 8) zmodyfikowaniu przepisów regulujących udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z oferta publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, 9) zmodyfikowaniu przepisów regulujących tryb postępowania z memorandum informacyjnym i innymi dokumentami informacyjnymi objętymi zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 10) zmodyfikowaniu przepisów regulujących prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich,  11) zmodyfikowaniu przepisów regulujących postępowanie informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym; zmiana weszła w życie 23.4.2013 r.;
    ustawą z 26.7.2013 r., zgodnie z którą spółka akcyjna prowadząca jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową może być stroną transakcji na giełdzie towarowej w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych przez członków giełdy lub w celu dokonania rozliczenia transakcji zawartych przez członków giełdy i spółkę prowadzącą giełdę realizowanych przy wykorzystaniu udostępnionych zdolności przesyłowych zarządzanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego gazowego; zmiana weszła w życie 11.9.2013 r.;
    ustawą z 6.11.2013 r., która zmienia ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie ze zmianą informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawnione na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego w zakresie wykonywanywania ich zadań ustawowych; zmiana weszła w życie 21.11.2013 r.;
    ustawą z 23.10.2013 r., dotyczącą wprowadzenia regulacji mających na celu zwiększenie poziomu ochrony uzasadnionych interesów konsumentów dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi; zmaina weszła w życie 17.1.2014 r.;

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w komentowanych ustawach. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz kierowany jest dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych zaangażowanych w operacje instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków powierniczych, banków), jak także dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem tego rynku i instrumentami finansowymi tamże notowanymi (maklerów, brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych).

Stanowi także doskonałe źródło wiedzy o rynku kapitałowym dla: sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników urzędów administracyjnych.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo administracyjne Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo administracyjne Wydanie 12
Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.Prawo administracyjne pod redakcją profesora Marka Wierzbowskiego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracy...
Cena: 67,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2013. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2013. Wydanie 2
Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.W związku z licznymi zmianami, które nastąpiły od opublikowania pierwszego wydania, prezentujemy Państwu kolejne wydane...
Cena: 255,00zł
Książka Efektywność informacyjna rynku giełdowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Efektywność informacyjna rynku giełdowego
Przedmiotem rozważań zawartych w publikacji są przede wszystkim zagadnienia związane z administracyjnoprawnymi środkami oddziaływania wykorzystywa...
Cena: 85,00zł
Książka Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz 2014
Komentowana ustawa stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Określa ona: zasady korzystania z infrastruktury kolejow...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Wydanie 3
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Hauser Wierzbowski Najnowszy Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją zna...
Cena: 295,00zł
Książka Ustawa o obligacjach Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o obligacjach Komentarz 2015
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa z 15....
Cena: 209,00zł
... jest pusty