Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13

Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pieróg Jerzy


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  13
Seria:  Duże komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  876
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6569-5
Do pobrania:
Cena: 232zł
Opis
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 Stan prawny: 1.11.2014 r.

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:
    przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
    zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
    środków ochrony prawnej,
    kontroli udzielania zamówień publicznych,
    organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.

Wydanie 13. komentarza do Prawa zamówień publicznych zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. Ponadto bazując na tekście jednolitym z 28.5.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, także projektowanych, w tym m.in.:

ustawy z 8.11.2013 r., której celem jest przede wszystkim:
    wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych;
    wzmocnienie ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia;
    ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych.
Zmiana obowiązuje od 24.12.2013 r.

ustawy z 14.3.2014 r., w której zmiany dotyczą m.in.:
    podwyższenia wartości zamówienia lub konkursu, decydującej o konieczności stosowania ustawy (z 14.000 euro do 30.000 euro),
    wyłączenia z reżimu ustawy niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz z zakresu działalności kulturalnej,
    wprowadzenia możliwości wyłączenia zasady jawności w zakresie danych osobowych albo wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku niektórych rodzajów zamówień z wolnej ręki, o ile jest to uzasadnione ze względu na ochronę prywatności lub interes publiczny,
    umożliwienia zastosowania zamówienia z wolnej ręki również w odniesieniu do niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych,
    przyznania możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli nie zostaną na nie przyznane środki finansowe, na przykład grantowe, a trzeba było ogłosić przetarg,
    usunięcia obowiązku żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zamówień z wolnej ręki udzielanych w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
Zmiana obowiązuje od 16.04.2014 r.

ustawy z 30.5.2014 r., zgodnie z którym ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu. Zmiana obowiązuje od 8.7.2014 r.
    projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Druk sejmowy Nr 1653); który dotyczy m.in.:
    podniesienia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do kwoty 50 000 euro,
    ustalenia zakazu pozaustawowego żądania stosowania procedur dokonywania wydatków o najmniejszej wartości,
    wprowadzenia zasady swobody wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach tzw. niepriorytetowych,
    obowiązku ujawniania informacji stanowiących podstawę oceny wykonawców,
    ograniczenia nadużywania kryterium ceny w rozstrzyganiu postępowań.

Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015 z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13
Inne pozycje tego autora
Książka Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
Redakcja merytoryczna: Jerzy PierógAutorzy:  Agnieszka Adach-Nerwińska, Michał Bala, Ewa Gadomska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Mar...
Cena: 105,00zł
Książka Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz
Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówie...
Cena: 235,00zł
Książka Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zamówienia publiczne 2018 Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w...
Cena: 115,00zł
... jest pusty