Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Tematyka książek: Ustawa o rachunkowości

ustawa o rachunkowości, ustawa o rachunkowości komentarz

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania

Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Maruszewska Ewa


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2024


Ilość stron:  782
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-8356-149-3
Cena: 295zł
Opis
Praktyczny komentarz do ustawy o rachunkowości z przykładami, wskazówkami oraz wzorami dokumentów do pobrania.

Celem publikacji jest wyjaśnienie jak w praktyce prowadzenia ksiąg rachunkowych stosować zapisy ustawy o rachunkowości, która w znacznym zakresie pozostawia jednostkom prawa wyboru organizacji rachunkowości czy prezentacji sprawozdawczej zdarzeń danego roku obrotowego. W odróżnieniu od jednostek finansów publicznych, banków, ubezpieczycieli i in., które podlegają specyficznym rygorom w zakresie rachunkowości, dla tzw. przedsiębiorstw niefinansowych zapisy ustawy o rachunkowości są podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym do codziennej ewidencji operacji gospodarczych. Jednocześnie, jednostki niefinansowe takie jak np. spółki handlowe z polskim lub zagranicznym kapitałem, przedsiębiorstwa osób fizycznych czy też spółki jawne lub cywilne, które obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe stanowią najliczniejszą grupę jednostek, które na co dzień wykorzystują przepisy ustawy o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości zawiera szereg szczegółowych wymogów, jakie muszą wypełnić jednostki prowadzące księgi rachunkowe, ale jednocześnie zawiera również zapisy wprowadzające pewną swobodę decyzji odnośnie np. wyceny przy początkowym ujęciu lub na dzień bilansowy czy też w zakresie przyporządkowania zasobów majątkowych do poszczególnych grup klasyfikacyjnych bilansu.

Komentarz do ustawy pisany językiem praktyków wyjaśnia, jak stosować dany przepis ustawy, w tym jakie przesłanki należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie rozwiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Publikacja obejmuje nie tylko omówienie przepisów ustawy o rachunkowości, ale wskazuje na powiązania regulacji rachunkowości z innymi przepisami, jak np. kodeksem spółek handlowych, wybranymi regulacjami podatkowymi czy dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi. Cennym elementem publikacji są – gotowe do wykorzystania – wzory dokumentów, w tym przykładowa uchwała odnośnie przyjęcia uproszczeń w prowadzeniu rachunkowości przez mikro i małe jednostki, albo umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Ponadto, w publikacji przytoczono przykłady ujawnień zawarte w sprawozdaniach finansowych jednostek prowadzących działalność w Polsce, jak też fragmenty odnoszące się do sprawozdania z działalności zarządu.

Aspekt praktyczny publikacji ułatwi rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących organizacji rachunkowości w jednostkach niefinansowych, które księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe przygotowują zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. W szczególności, komentarz ułatwia praktyczne stosowanie zapisów ustawy, której regulacje są elastyczne i przewidują w niektórych obszarach więcej niż jedno możliwe rozwiązanie. Dopuszczone ustawą rozwiązania prezentowane są w uwzględnieniem ich skutków dla sprawozdania finansowego, co jest ważne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostek. Komentarz podejmuje również zagadnienie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale również osób nadzorujących, w tym rady nadzorczej.

Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych informacji dotyczących:

    stosowania poszczególnych przepisów ustawy, które niejednokrotnie zawierają wzajemne powiązania pomiędzy artykułami ustawy,
    przygotowania do sporządzania sprawozdania finansowego, w tym z uwzględnieniem możliwych uproszczeń w ich sporządzaniu,
    kształtowaniu polityki rachunkowości w zakresie określonym ustawą, w tym z odniesieniem do nadrzędnych zasad rachunkowości,
    organizacji codziennej pracy w działach księgowości z wykorzystaniem informatycznych systemów finansowo-księgowych w sytuacji, gdy zapisy ustawy o rachunkowości sugerują metody tradycyjne (papierowe) jako podstawowe metody prowadzenia ewidencji księgowej.

Książka odpowiada na następujące pytania:

    Jak rozumieć i klasyfikować poszczególne grupy majątku (aktywów) oraz źródeł jego finansowania (pasywów)?
    W jaki sposób ujmować w ewidencji księgowej skutki zmian w aktywach i pasywach, tj. jakie operacje wywołują skutki w wyniku finansowym, a jakie z pominięciem rachunku zysków i strat?
    Jak organizować Rachunkowość prowadzoną przy użyciu systemów informatycznych w sytuacji, gdy ustawa o rachunkowości dla poprawiania błędów wskazuje skreślenie?
    Na co należy zwrócić uwagę organizując inwentaryzację?
    Jak wykorzystywać uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości i jak podejmować decyzje o wprowadzaniu do polityki jednostki własnych uproszczeń, które nie zostały wprost wskazane przez ustawę, ale są z nią zgodne (w tym uproszczenia zgodne z regulacjami podatkowymi)?
    Jak sprawdzić, czy występuje obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta lub obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
    W jaki sposób stosować zapisy odnośnie księgowego rozliczenia połączeń spółek lub przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
    Jakie wymogi należy spełnić przygotowując jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
    W jakich obszarach prowadzenia rachunkowości zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości można szukać wskazówek w Krajowych Standardach Rachunkowości lub w standardach międzynarodowych?

 Praktyczny komentarz zawiera:

    zebrane w jednym miejscu regulacje prawne wprowadzone w ustawie o rachunkowości obowiązującej od 1 stycznia 1995 roku, które uwzględniają liczne zmiany wprowadzanych przez prawie trzydzieści lat jej obowiązywania
    wyszczególnienie najważniejszych wymogów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych z jednoczesnym wskazaniem zakresu swobody pozostawionym przez ustawodawcę z punktu widzenia praktyki ewidencji księgowej takich jednostek jak spółki z o.o., spółki akcyjne, ale również jednostki mikro i małe prowadzące działalność np. w formie spółek jawnych, cywilnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej
    przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
    wzory dokumentów.

Docelową grupą odbiorców są dyrektorzy finansowi oraz księgowi, którzy na co dzień wykorzystują ustawę o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Komentarz poleca się również osobom pełniącym funkcje nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwach niefinansowych, które chcą zapoznać się z terminologią używaną w działach księgowych i stosowaną w sprawozdaniach finansowych.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, które usprawnią wykonanie obowiązków i rozwiążą problemy związane z interpretacją przepisów prawa to:

    aktualność publikacji - stan prawny 30 września 2023 r.,
    zbiór przykładów z praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych,
    dokładne i przejrzyste, a przede wszystkim praktyczne prezentowanie poszczególnych zagadnień,
    wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
    odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące interpretacji oraz stosowania zapisów ustawy o rachunkowości, np. dotyczące obowiązkowego chronologicznego ujmowania dokumentów w księgach rachunkowych, konkretyzacji parametrów wyceny stosowanych do wyceny początkowej i na dzień bilansowy, w tym w odniesieniu do wartości godziwej wykorzystywanej m.in. w sytuacji połączeń spółek,
    autorskie oraz przytaczane z praktyki wzory dokumentów księgowych oraz uchwał odnośnie stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej czy umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2023
Książka stanowi kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z praktycznymi przykładami, wzorami oraz poradam...
Cena: 175,00zł
Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023
Zamknięcie roku 2023   Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 to publikacja, która przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięci...
Cena: 225,00zł
Książka VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 to najbardziej aktualna publikacja poświęcona podatkowi VAT na rynku. Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone w 2023 r. ora...
Cena: 405,00zł
Książka Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej
Praktyczne omówienie e-doręczeń w sektorze publicznym - zmiany zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.System doręczeń elektronicznych funkcjonujących...
Cena: 165,00zł
Książka Krajowy System e-Faktur 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowy System e-Faktur 2024
Książka stanowi praktyczny komentarz przedstawiający szczegółowe założenia funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zarówno w formule fakultat...
Cena: 179,00zł
Książka Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy
Leasing 2024    Leasing na nowych zasadach to poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywi...
Cena: 79,00zł
... jest pusty