Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Komentarz Wzory pism i kazus (zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015) Wydanie 2

Książka Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Komentarz Wzory pism i kazus (zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015) Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gołaszewski Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  662
ISBN:  
978-83-255-6951-8
Do pobrania:
Cena: 152zł
Opis
Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

W niniejszym 2. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

Drugie – zmienione i uzupełnione – wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658), która wchodzi w życie 15.8.2015 r. Celem tych zmian jest usprawnienie i uproszczenie postępowania przed sądami administracyjnymi, w szczególności poprzez:

    wyposażenie WSA w uprawnienia do merytorycznego orzekania w sprawach ze skarg na decyzje i postanowienia administracyjne (bezczynność organów w tym zakresie),
    rozszerzenie zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym,
    zwiększenie roli referendarzy sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
    wprowadzenie uprawnień autokontrolnych sądu I instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych przez WSA,
    zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez NSA.

Publikacja składa się z III części.

Część I obejmuje praktyczny komentarz do takich zagadnień jak m.in:
    zagadnień wprowadzających (m.in. pojęcie środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka), warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia);
    wyboru właściwego środka zaskarżenia (m.in. konkurencja środków zaskarżenia decyzji i postanowień administracyjnych, domniemanie formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia, zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie);
    środków zaskarżenia przysługujących na drodze administracyjnej (zwyczajne środki zaskarżenia: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia), wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, a także skarga do sądu administracyjnego, środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej i środki zaskarżenia bezczynności);
    środków zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych (zwyczajne środki zaskarżenia: skarga kasacyjna, zażalenie, wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, odwołanie od zarządzenia przewodniczącego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego).

Część II zawiera wzory pism takie jak m.in.:
    odwołanie od decyzji administracyjnej,
    zażalenie na postanowienie administracyjne,
    wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
    skarga do sądu administracyjnego,
    skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego.

Część III to propozycja kazusu odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój praktyczny charakter może być przydatna również dla sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Inne pozycje tego autora
Książka Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem
Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracym wraz z wzorami pism i kazusem omawia ca...
Cena: 129,00zł
... jest pusty