Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna. Wydanie 3

Książka Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Borkowska Joanna, Culepa Michał


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  3
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  388
ISBN:  
978-83-255-4529-1
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany
Opis
Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.

Urzędnicy znajdą w publikacji wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa i informacje o tym, jakie kary im grożą za błędne decyzje. Ponadto dowiedzą się jakie są ich prawa i obowiązki pracownicze.

W książce  opisano  różne obszary odpowiedzialności– odpowiedzialność: majątkową  służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.

1. Odpowiedzialność majątkowa

Od 17 maja 2011 roku obowiązują przepisy ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na podstawie tych przepisów urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna.

2. W dziale poświęconym  odpowiedzialności służbowej wraz z przykładami opisano:

odpowiedzialność materialną pracowników m.in.: za szkodę wyrządzoną pracodawcy – np. samowolne użycie samochodu służbowego  
odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi – np.  sprzęt komputerowy
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (przez pracownika)
odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową – ponoszenie przez urzędnika (mianowanego i niemianowanego) wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych w sytuacji związanej z zatrudnieniem; wymierzanie kar pracownikowi – np. kiedy urzędnik ma prawo żądać usunięcia wzmianki o ukaraniu z akt osobowych lub kiedy może żądać dokonania tej czynności przed sądem pracy.
Odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych – np. udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, procedury postępowań wyjaśniających, orzeczenia dyscyplinarne
Odpowiedzialność ze stosunku pracy (zakaz dyskryminacji, i skutki jego złamania, mobbing i odpowiedzialność za jego przejawy, przekazywanie istotnych informacji wynikających ze stosunku pracy
W dziale poświeconemu odpowiedzialności cywilnoprawnej opisano:
zakres odpowiedzialności z szkody wyrządzone przy niezgodnym z prawem działaniu lub zaniechaniu przy wykonywaniu władzy publicznej  m.in.: wystąpienia z roszczeniami przez osoby fizyczne i prawne
zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone wydaniem lub niewydaniem orzeczenia lub decyzji – m.in.:  skargi o wymierzenie organowi grzywny, roszczenia odszkodowawcze 

3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa – w tej części publikacji opisano odpowiedzialność za :  

przestępstwa urzędnicze –  sprzedajność i przekupstwo (łapownictwo bierne i czynne),  przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie informacji i ochronie danych osobowych,
popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom dotacji i subwencji  

4. Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej

11.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponującymi środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w szczególności kierowników jednostek i głównych księgowych. Ponadto w tym dziale opisano odpowiedzialność wynikającą z obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej  w tym wynikającą ze złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

W publikacji znajdziesz także  informacje:

jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych,
jakie działania lub zaniechania mogą wywołać odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną petentowi przy wykonywaniu władzy,
kto wnioskuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie winy funkcjonariusza publicznego,
jakie sankcje obejmą kierownika urzędu za nieskierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego,
kto przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
kto ustala wysokość odszkodowania,
jak wygląda odpowiedzialność solidarna urzędników.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Wzory dokumentów w instytucjach kultury 2013 + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzory dokumentów w instytucjach kultury 2013 + płyta CD
Publikacja Wzory dokumentów w instytucjach kultury 2013 + płyta CD przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, płac, księgowości, a także kierowni...
Cena: 109,00zł
Książka 13 Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Instruktaż ustalania i rozliczania z przykładami dla jednostek budżetowych i oświaty w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
13 Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Instruktaż ustalania i rozliczania z przykładami dla jednostek budżetowych i oświaty
Szczegółowy instruktaż omawiający zasady nabycia przez pracownika prawa do trzynastej pensji, ustalenia jego wysokości i terminów rozliczenia.Liczne...
Cena: 89,00zł
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki jednostek samorządu terytorialnego
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonow...
Cena: 125,00zł
Książka Zatrudnianie w samorządzie - wybór, powołanie, umowa o pracę w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie w samorządzie - wybór, powołanie, umowa o pracę
Praktyczny poradnik, jak prawidłowo i zgodnie z prawem zatrudniać pracowników samorządowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnegoNajważniejsze...
Cena: 102,00zł
Książka Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2015
Oddajemy dziś do rąk naszych Czytelników unikalną pozycję na rynku publikacji prawniczych – pierwszy od kilku lat kompletny komentarz do ustawy ...
Cena: 169,00zł
Książka Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.Od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykon...
Cena: 58,00zł
... jest pusty