Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zmiany w rachunkowości 2015/2016 Praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach Ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Książka Zmiany w rachunkowości 2015/2016 Praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach Ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Siewierska Julia


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  218
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-263-1
Do pobrania:
Cena: 132zł
Opis
Największe od kilku lat zmiany w ustawie o rachunkowości – sprawdź w jakim zakresie dotyczą one Twojej firmy!

Ważne zmiany w prawie, z którymi musi zapoznać się każdy księgowy omówione w przystępny i praktyczny sposób, z wieloma przykładami objaśniającymi nowe regulacje.

Dnia 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Publikacja jest przewodnikiem po znowelizowanych przepisach, zawiera szczegółowy komentarz do nowych regulacji, stanowi pomoc przy identyfikacji skutków ich stosowania zarówno w aspekcie zmian zasad (polityki) rachunkowości, jak i sporządzania samego sprawozdania finansowego.

Autorka szczegółowo omawia każdą ze zmian, prezentując przy tym praktyczne konsekwencje nowych regulacji z podaniem wielu przykładów liczbowych ułatwiających zrozumienie i zastosowanie zmienionych przepisów. Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.

Stan prawny – zmiana ustawy o rachunkowości weszła w życie w dniu 23 września 2015 r., ale zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednakże jednostki mogą zastosować zmienione przepisy (z małymi wyjątkami) do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 23 wrześnie 2015 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obejmują:

1. Wprowadzenie kategorii jednostek małych, którym dano możliwość skorzystania z wielu uproszczeń, w tym:

a) sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
b) wykazywania mniejszego zakresu danych w informacji dodatkowej,
c) zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

2. Wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości stosowania uproszczeń w zakresie:

a) klasyfikacji w księgach rachunkowych umów leasingu, najmu i dzierżawy na zasadach wynikających z przepisów podatkowych,
b) odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

3. Zmienioną definicję okresu amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

4. Zmiany ogólnych zasad stosowania przyjętej polityki rachunkowości.

5. Zmiany w zakresie konsolidacji:

a) zmiany definicji jednostki dominującej, powiązanej i stowarzyszonej, jak również znaczącego inwestora oraz znaczącego wpływu na jednostkę,
b) zdefiniowanie pojęcia zaangażowania w kapitale,
c) doprecyzowanie sposobu liczenia praw głosu oraz prawa powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących, oraz
d) nowe zasady zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

6. Zmiany w zakresie informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (nowe brzmienie załącznika nr 1 do ustawy):

a) nowy wzór bilansu (w tym m.in.: zmiany w obrębie podziału należności, inwestycji i zobowiązań; reklasyfikacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych, prezentowanych dotychczas w kapitałach własnych jako wielkości ujemne, do odrębnej pozycji C i D po stronie aktywów; uszczegółowienie niektórych pozycji kapitału własnego),
b) zmiany w obu wersjach rachunku zysków i strat związane z usunięciem pozycji wyniku z działalności nadzwyczajnej oraz zysków i strat nadzwyczajnych,
c) zmiany w zakresie dodatkowych informacji i objaśnień – nałożenie na jednostki obowiązku prezentacji większej ilości ujawnień niż dotychczas.

7. Wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych na podmioty działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych.

8. Zmiany w katalogu jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

9. Zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in. przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, których roczne przychody nie przekraczają progu 100.000 zł.
Inne pozycje tego autora
Książka Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 2015
Nowe przepisy Ustawy o rachunkowości.Praktyczny przewodnik dla jednostek mikro – pomoże wprowadzić zmienione zasady rachunkowości i zidentyfikow...
Cena: 130,00zł
Książka Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości Wycena Prezentacja Ujawnianie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości Wycena Prezentacja Ujawnianie
Książka Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości 2016 Wycena Prezentacja Ujawnianie Wydanie 3 to wyjątkowa na rynku publikacj...
Cena: 165,00zł
Książka Instrukcja kasowa Wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcja kasowa Wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Operacje związane z obiegiem gotówkowym pieniądza, jako narażone na zwiększone ryzyko błędów, oszustw i defraudacji, powinny podlegać szczególnej ochr...
Cena: 80,00zł
Książka Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych Wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych Wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Aktywa trwałe to jedne z podstawowych składników każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe gospodarowanie nimi nie tylko dostarcza wiedzy o stanie posiadan...
Cena: 80,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Podatki 2024 Ujednolicone przepisy Stan prawny 4 stycznia 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatki 2024 Ujednolicone przepisy Stan prawny 4 stycznia 2024
Podatki 2024  Książka Podatki 2024 Ujednolicone przepisy Stan prawny 4 stycznia 2024 r. wydawnictwa Legis to zbiór aktów prawnych z zakresu szero...
Cena: 129,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Stan prawny wrzesień 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Stan prawny wrzesień 2023
Książka zawiera tekst jednolity Ustawy o rachunkowości według stanu prawnego ne wrzesień 2023 r. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządze...
Cena: 35,00zł
Książka Czas pracy kierowców po pakiecie mobilności w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czas pracy kierowców po pakiecie mobilności
Czas pracy kierowcówZagadnienie czasu pracy kierowców, od momentu powstania ustawy o czasie pracy kierowców, jest zawiłe i skomplikowane. Szereg odmie...
Cena: 219,00zł
... jest pusty