Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wieloletnia prognoza finansowa Wydanie 4

Książka Wieloletnia prognoza finansowa Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Walczak Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  546
ISBN:  
978-83-255-7920-3
Do pobrania:
Cena: 126zł
Opis
Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016  r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015   r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r.  obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę:

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

    Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
    Co oznacza realistyczność WPF ?
    Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości ?
    Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań ?
    Jak opracować program naprawczy ?
    Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań ?
    W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań  ?
    Jak dokonywać zmian w WPF?
    Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich ?
    Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?   
    Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
    Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem ?
    W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami ?
    Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności ?
    Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych ?
    Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF ?
    W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF ?
    Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF ?
    W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF ?
    Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej ?

W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):

    Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
    Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
    Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
    Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
    Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
    Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami
i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami
i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane
i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących
w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.  

Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko  omówiona została  problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione  zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF.  Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający  najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.
Inne pozycje tego autora
Książka Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych
Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zas...
Cena: 135,00zł
Książka Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.Uwarunkowania związane z e...
Cena: 165,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczyc...
Cena: 125,00zł
Książka Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury Niniejsza publikacja Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 odnosi się do aktualny...
Cena: 126,00zł
Książka Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + wzory do pobrania
Książka stanowi najobszerniejszy na rynku wydawniczym zbiór instrukcji, regulaminów, zarządzeń i procedur przeznaczony dla jednostek finansów publiczn...
Cena: 205,00zł
... jest pusty