Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz 2015 Wydanie 2

Książka Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Ogiegło Leszek


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  604
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-7383-6
Cena: 209zł
Opis
Komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty, pod redakcją wybitnego specjalisty w omawianej dziedziny prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, aktualne orzecznictwo sądowe oraz odniesienie do bieżącego piśmiennictwa z tego zakresu.

Niniejsze, 2. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
    zasad i warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty;
    odbywania stażu podyplomowego;
    przeprowadzania eksperymentu medycznego;
    kar za udzielanie bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu.

Prezentowany komentarz, bazując na tekście jednolitym z 27.9.2011 r. (t.j. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) uwzględnia i szczegółowo omawia najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

    zmianę w treści art. 42, stwarzającą  możliwość przeprowadzenia tzw. porady
    receptowej; zmiana obowiązuje od 1.1.2015r;
    zmianę art. 3 ust. 3, art. 9a oraz dodanie art. 9 ust. 2a; nowelizacja jest konsekwencją wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z 13.12.2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony; celem nowelizacji jest wdrożenie art. 28 przytoczonej dyrektywy dotyczącego dostępu osób objętych ochroną międzynarodową do procedur uznawania kwalifikacji; zmiana obowiązuje od 30.8.2014 r.;
    uchylenie art. 48a i 48b; przepisy dotyczyły ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych; obecnie obowiązek zawarcia ubezpieczenia przewidują przepisy ustawy o działalności leczniczej.

Czytelnik, oprócz komentarza do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ma dodatkowo możliwość zapoznania się z szeregiem aktualizowanych aktów prawnych powiązanych z poruszaną tematyką, w tym m.in. z:

    ustawą z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.);
    ustawą z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
    ustawą z 15.6.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 ze zm.);
    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.3.2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 319 ze zm.).

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów zajmujących się szeroko rozumianym prawem medycznym. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów a także dla przedstawicieli zawodów i placówek medycznych.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo farmaceutyczne. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo farmaceutyczne. Komentarz
Prawo farmaceutyczne. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwz...
Cena: 279,00zł
Książka Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz 2011 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz 2011
Ustawa o wyrobach medycznych z 20.5.2010 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 20.4.2004 r. o tym samym tytule. Potrzeba uchwalenia ustawy...
Cena: 69,00zł
Książka Prawo farmaceutyczne Komentarz 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo farmaceutyczne Komentarz 2015 Wydanie 2
Prezentowana pozycja, pt: Prawo farmaceutyczne. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 6.9.2001r. - Prawo farmaceutyczne, dotycząc...
Cena: 332,00zł
... jest pusty