Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny wyciąg. Komentarz 2014

Książka Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny wyciąg. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kaczmarek-Templin Berenika, Stec Piotr, Szostek Dariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  620
ISBN:  
978-83-255-6412-4
Do pobrania:
Cena: 169zł
Nakład wyczerpany
Opis
Komentarz do ustawy o prawach konsumenta. kodeks cywilny (wyciąg) jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym poświęconą nowej ustawie o prawach konsumenta.

Publikacja zawiera także komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, zmienianych ustawą o prawach konsumenta oraz innych, ściśle z nimi powiązanych art. 221, 3831, 454, 4921, 494, 535–581, 6051, 6271, 6361, 637–638, 770–7701 KC. Autorzy skomentowali także inne przepisy zmieniane ustawą o prawach konsumenta z: Kodeksu wykroczeń; ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych; Prawa telekomunikacyjnego; o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; ustawy o środkach ochrony roślin; Prawa prywatnego międzynarodowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

NOWA REGULACJA PRAWNA

Nowa ustawa, będąca implementacją Dyrektywy 83/2011/UE zasadniczo zmienia prawo konsumenckie w Polsce. Autorzy komentują przepisy dotyczące:
    nowych obowiązków sprzedawcy, m.in. obowiązków informacyjnych (także dotyczących sprzedaży tradycyjnej),
    nowych uprawnień po stronie konsumenta,
    reguł dotyczących opłat, zwrotu przedmiotów oraz kosztów z tym związanych,
    wypełniania obowiązków informacyjnych i umownych za pomocą poczty elektronicznej,
    funkcjonalności stron internetowych służących do e-handlu w związku z nowymi regulacjami,
    zmodyfikowanej definicji konsumenta,
    reguł dotyczących sprzedaży, rękojmi oraz gwarancji.

Autorzy szczególną uwagę zwracają na wprowadzenie do obrotu prawnego nowego dobra, jakim są treści cyfrowe. Omawiają także nową regulację dotyczącą zawierania umów finansowych na odległość. Komentują zarówno obowiązki związane z „tradycyjną” sprzedażą, jak i z jej nowoczesnymi aspektami, w tym e-commerce, oraz handlem elektronicznym.

NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH NA ODLEGŁOŚĆ I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ W POZOSTAŁYCH UMOWACH

Komentarz omawia zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta przy zawieraniu typowych umów. Ma to ułatwić konsumentowi świadome podjęcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy. W celu zapewnienia konsumentowi niezbędnej ochrony przepisy wprowadzają także, mający zastosowanie do wszystkich umów konsumenckich (a więc również tych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość), obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W komentarzu zostały omówione też wyłączenia stosowania przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w odniesieniu do drobnych umów życia codziennego.

W książce zostanie omówiony też zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, a także pozostałe obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy w związku z zawieraniem z konsumentem umów tego rodzaju (w szczególności obowiązek wydania konsumentowi dokumentu umowy lub potwierdzenia jej zawarcia. Katalog obowiązków informacyjnych przewidzianych w omawianych przepisach zostaje ujednolicony dla obu rodzajów umów zawieranych w okolicznościach nietypowych (tj. poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość). Będzie istotnie poszerzony w porównaniu z obecnym stanem prawnym, co wynika z potrzeby zapewnienia konsumentowi szczególnej ochrony przy zawieraniu umów w takich okolicznościach. W przypadku umów zawieranych na odległość za pomocą telefonu nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy, na papierze lub innym trwałym nośniku.

NOWE ZASADY I TERMINY ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Komentarz omawia też szczegółową regulację prawa odstąpienia od umowy, jakie przysługuje konsumentowi, bez potrzeby wskazywania jakiegokolwiek uzasadnienia, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i wydłużenie terminu tego prawa do 14 dni (obecnie 10).

USŁUGI FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

Komentarz zawiera też omówienie umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość. Przepisy zawarte w tym rozdziale ustawy są zasadniczo tożsame z regulacją, która obecnie znajduje się w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów i która wraz z wejściem w życie komentowanej ustawy zostanie uchylona.

KODEKS CYWILNY: ważne zmiany w umowie sprzedaży, w rękojmi i gwarancji

Ustawa zawiera też istotne zmiany do KC dotyczące:
    modyfikacji definicji konsumenta,
    wprowadzenia zakazu pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę ,
    uregulowania kwestii związanych z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
    odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, których celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, wprowadzając jednolitą, co do zasady, regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia), wprowadzają też szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców oraz modyfikują przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży i doprecyzowują wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.

KOMENTARZ DO ZMIAN W INNYCH USTAWACH

W publikacji zostały skomentowane także zmiany do:
    Kodeksu wykroczeń;
    ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
    ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
    Prawa telekomunikacyjnego;
    ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
    ustawy o środkach ochrony roślin;
    Prawa prywatnego międzynarodowego oraz
    ustawy o kredycie konsumenckim.

Autorzy są pracowniami naukowymi uczelni, ale jednocześnie są doświadczonymi praktykami rozumiejącymi potrzeby i problemy przedsiębiorców. Są także ekspertami w zakresie informatyzacji postępowań sądowych, aktywnie uczestniczącymi w opracowywaniu koncepcji prawnych informatyzacji oraz założeń projektów aktów prawnych w tym zakresie

Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne
Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szc...
Cena: 40,00zł
Książka Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym 2013
Celem rozprawy Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym 2013 jest wskazanie, że dokument elektroniczny jest dopuszczalnym środkiem dowodo...
Cena: 85,00zł
Książka Informatyzacja postępowania cywilnego Teoria i praktyka w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Informatyzacja postępowania cywilnego Teoria i praktyka
Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego.  Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy e...
Cena: 109,00zł
Książka Informatyzacja postępowania cywilnego Komentarz 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Informatyzacja postępowania cywilnego Komentarz 2016
Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r. Komentarz zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2016 oraz 8.9.2016 r.Komentarz zawiera omówienie przepisów Kodeksu cywi...
Cena: 235,00zł
Książka Komercjalizacja wyników badań naukowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komercjalizacja wyników badań naukowych
Wyniki badań naukowych i ich komercjalizacja Stec Prezentowana pozycja Komercjalizacja wyników badań naukowych omawia w przejrzysty sposób wszelkie pr...
Cena: 109,00zł
... jest pusty