Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny 2015 Wydanie 2

Książka Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Melezini Andrzej, Zalewski Dariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Podatki w praktyce
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  626
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6874-0
Do pobrania:
Cena: 143zł
Opis
Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych:
    ustawą z 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628) dotyczących dostosowania zasad użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników komórek realizacyjnych, funkcjonujących w strukturze organizacyjnej kontroli skarbowej, do wytycznych wynikających z wyr. TK z 10.3.2010 r., U 5/07,
    ustawą z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1145) dotyczących wdrożenia dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 64, s. 1), która ma usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE,
    ustawą z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) dotyczących uchylenia regulacji nakładającej na organy kontroli skarbowej obowiązek badania prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
    ustawą z 28.11.2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1822) dotyczące orzekania o zdolności do pracy, zdolności do pracy oraz jej utraty,
    ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2739 Sejm VII kadencji) dotyczące decyzji organu kontroli skarbowej kończącej postępowanie kontrolne,
    wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30.7.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1055), K 23/11, na podstawie której tracą moc art. 36b ust. 1 pkt 1 i art. 36 c, który wchodzi w życie 7.2.2016 r.

Publikacja koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od strony naukowej. Przejrzystość struktury tekstu, częste powoływanie się przez Autorów na orzecznictwo m.in. sądów administracyjnych, poglądy doktryny, pisma oraz wyjaśnienia Ministra Finansów i przede wszystkim na konkretne przykłady z praktyki funkcjonowania organów kontroli skarbowej są gwarantem zdobycia przez Czytelnika specjalistycznej wiedzy z przedmiotowego zakresu.

W Komentarzu Autorzy wykorzystali swoją wieloletnią praktykę i doświadczenie, dzięki którym publikacja nie ogranicza się do lakonicznego komentowania przepisów, ale stanowi szczegółową analizę kluczowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o kontroli skarbowej.

Niniejsza publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, inspektorom kontroli skarbowej, a także pracownikom organów odwoławczych i doradcom podatkowym.

Fragment recenzji prof. dr hab. Leonarda Etela

(…) W komentarzu prezentowane są istotne, a czasem mało znane, interpretacje wprowadzonych przez nowelę zasad kontroli, dokonane przez ministra finansów oraz oceny nowelizacji dokonane przez środowiska naukowe. Uwzględniono również szeroko orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym wyroki, w których judykatura dokonywała wykładni celowościowej i systemowej zmienionych przepisów ustawy. Wszystkie przytaczane poglądy doktryny, czy też stanowisko orzecznictwa, autorzy starają się opatrzyć własnym komentarzem. Dzięki czemu ich praca przyczynia się do wyjaśnienia większości wątpliwości związanych ze stosowaniem zasad kontroli skarbowej w praktyce prawa podatkowego, co pozytywnie powinno wpłynąć na jednolitość w stosowaniu przepisów ustawy zarówno przez podatników, jak i organy skarbowe. (…)

Wszystkie przedstawiane problemy są analizowane z uwzględnieniem stanowiska doktryny oraz orzecznictwa sądowego, co jest jedynym racjonalnym podejściem do omawianej problematyki. I to jest moim zdaniem główna zaleta tej pracy. Czytelnik znajdzie w niej bowiem zarówno argumenty podnoszone przez podatników, jak i organ kontrolujący, a także uzasadnione stanowisko autorów. Takie podejście do analizowanej problematyki jest możliwe tylko przy tak gruntownej znajomości tych zagadnień, jaką wykazali się autorzy komentarza. (…)

(…) recenzowana publikacja stanowi nie tylko bardzo dobrą analizę obowiązującego stanu prawnego, ale też praktyczne kompendium wiedzy w zakresie kontroli skarbowej. Autorzy w wielu miejscach wykraczają poza ramy teoretycznych rozważań na tle obowiązującej ustawy, dokonując wielu ocen i wskazówek co do konieczności zmian, które winien przeprowadzić ustawodawca. Dużym plusem pracy są rozważania dotyczące roli kontroli skarbowej w dobie pogarszającej się koniunktury gospodarczej w świetle działania całej administracji skarbowej. Autorzy nie uciekają od odpowiadania na trudne pytania, doskonale wiedząc w jakim zakresie należałoby postulować konieczność wprowadzenia zmian.

Recenzowany komentarz z pewnością będzie przydatny zarówno dla praktyków jak i teoretyków prawa, dając i jednym i drugim satysfakcjonujący i obszerny materiał do przemyśleń. Niewątpliwie recenzowana publikacja stanowi ważny dorobek naukowy autorów komentarza, a zawarte w nim porady powinny przyczynić się do stosowania przepisów prawa w tym zakresie w sposób bardziej zrozumiały.
Inne pozycje tego autora
Książka Kontrola podatkowa przedsiębiorców. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kontrola podatkowa przedsiębiorców. Wydanie 2
Książka jest pierwszą na rynku pozycją, w której opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z ...
Cena: 125,00zł
Książka Kontrola skarbowa 2013. 630 wyjaśnień i interpretacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kontrola skarbowa 2013. 630 wyjaśnień i interpretacji
Stan prawny: 1.12.2012 r.Książka Kontrola skarbowa 2013. 630 wyjaśnień i interpretacji stanowi kompendium wiedzy o kontroli skarbowej i procedurze pos...
Cena: 155,00zł
Książka Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy
Niniejsza publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowan...
Cena: 142,00zł
Książka Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz 2018
W książce Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz 2018 cenieni eksperci szczegółowo omawiają strukturę oraz kompetencje nowo powstałej administracji ...
Cena: 209,00zł
Książka Kontrola podatkowa działalności gospodarczej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej
Kontrola podatkowa Książka Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisó...
Cena: 126,00zł
Książka Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie
Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy w zakresie problematyki wymierzania kar pie...
Cena: 127,00zł
... jest pusty