Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz 2015

Książka Ustawa o cudzoziemcach Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Chlebny Jacek


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  1004
ISBN:  
978-83-255-7611-0
Do pobrania:
Cena: 245zł
Nakład wyczerpany
Opis
Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz,  zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.12.2013 r.  – o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.). Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy.  

Przedmiotowa ustawa ma przede wszystkim na celu określenie zasad i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także trybu postępowania oraz organów właściwych w tak zakreślonych sprawach.

Komentarza zawiera omówienie m.in.:
    zasad przekraczania granicy;
    kwestii wydawania wiz (w zakresie nieuregulowanym Wspólnotowym Kodeksem Wizowym);
    zezwoleń pobytowych, w tym:
        zezwolenia na pobyt czasowy,
        zezwolenia na pobyt stały,
        zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

    kwestii związanych z dokumentami wydawanymi cudzoziemcom;

    zagadnień kontroli legalności pobytu cudzoziemców;
    kwestii dotyczących zobowiązania cudzoziemca do powrotu;
    zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
    zagadnień związanych z prowadzeniem rejestrów, ewidencji zaproszeń oraz wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
    zadań i kompetencji Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Regulacje omawianej ustawy mają zastosowanie do wszystkich cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Obecna ustawa o cudzoziemcach przemodelowała przepisy określające zasady zwalczania nielegalnej imigracji. Zmiana ta wynikała z konieczności pełnej implementacji dyrektywy 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.Urz. UE L z 24.12.2008 r. Nr 348, s. 98).

Czytelnik ma możliwość zapoznania się z komentarzem do rozwiązań najnowszych, które wprowadziła nowa ustawa o cudzoziemcach, w tym m.in.:

    zmiany z 26.6.2014 r., którą został dodany art. 165 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach; nowelizacja wyłączyła stosowanie art. 100 ust. 1 pkt 9 do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w przypadku członka rodziny cudzoziemca mającego status uchodźcy, bądź podlegającego ochronie uzupełniającej; zmiana obowiązuje od 30.7.2014 r.;
    zmiany przepisów regulujących zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca; dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zastąpiono nową instytucją zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadzając grupę przepisów ogólnych oraz wyszczególnienie poszczególnych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy;
    wydłużenia z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy;
    zmiany w zasadach składania wniosków o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy;
    cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek podczas swojego legalnego pobytu, nawet w jego ostatnim dniu;
    zmiany w zasadach udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, m.in. poprzez wydłużenie okresu pierwszego zezwolenia na czas pobytu z 12 do 15 miesięcy, oraz przyjęcia, iż kolejne zezwolenia są udzielane na zasadach ogólnych, tj. na okres do 3 lat;
    przyznania możliwości uzyskania jednego zezwolenia zarówno na pobyt, jak i na pracę;
    zmiany w określeniu kryteriów badania spełnienia przesłanek umożliwiających otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ich uproszczenie i zobiektywizowanie;
    uproszczenia procedur dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i stały dla ofiar handlu ludźmi;
    zmiany przepisów regulujących zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca;
    wprowadzenia nowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały na czas nieoznaczony dla osób o polskim pochodzeniu;
    wprowadzenia nowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały na czas nieoznaczony dla osób posiadających ważną Kartę Polaka i zamierzających osiedlić się w Polsce na stałe;
    wprowadzenia do ustawy regulacji dotyczących przesłanek badania przy udzielaniu zezwolenia na pobyt przez uprawniony organ czy związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim nie został zawarty w celu obejścia ustawy;
    wprowadzenia do ustawy instytucji zgody na pobyt tolerowany oraz zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych;
    wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP (lub RP i innych państw Schengen) z określeniem okresu tego zakazu;
    wprowadzenia regulacji umożliwiających udział przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom przy czynnościach dotyczących wydalenia cudzoziemca z Polski.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.
Nakład wyczerpany
... jest pusty