Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Umowa o podróż w prawie polskim

Książka Umowa o podróż w prawie polskim w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Adamus Rafał


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  189
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-668-7
Cena: 59zł
Opis
Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce. Celem owej regulacji prawnej jest m.in. ochrona konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez biura podróży (tzw. organizatorów turystyki), która jest realizowana na różnych płaszczyznach prawnych. Jednym z elementów tej regulacji prawnej jest umowa o podróż.

Książka dotyka problematyki umowy o podróż zawieranej masowo w sektorze usług turystycznych. Kładąc nacisk przede wszystkim na zagadnienia praktyczne m.in. poprzez liczne odwołania do bogatego orzecznictwa, Autor omawia zagadnienie umowy o podróż, które rodzi obecnie wiele wątpliwości zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przynajmniej na kilku płaszczyznach prawnych.

Publikacja adresowana jest w szczególności do biur podróży, prawników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, a także studentów kierunków turystycznych.

W publikacji omówiono w sposób szczegółowy m.in.:
- pojecie i charakter prawny umowy o podróż
- elementy określające treść stosunku prawnego
- strony umowy o podróż
- zawarcie umowy o podróż
- prawa i obowiązki stron umowy o podróż
- świadczenia stron umowy o podróż
- zmianę i rozwiązanie umowy o podróż
- odpowiedzialność cywilną biura podróży z tytułu umowy o podróż
- niewypłacalność i upadłość biura podróży w kontekście umowy o podróż

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

1.1. Podstawowe zagadnienia językowe
1.2. Pojęcie „prawa do turystyki” jako prawa człowieka. „Prawo do turystyki” jako dobro osobiste
1.3. Źródła prawa mające znaczenie dla umowy o podróż
   1.3.1. Uwagi wstępne
   1.3.2. Źródła prawa międzynarodowego pozostające w związku z problematyką umowy o podróż
   1.3.3. Źródła prawa Unii Europejskiej pozostające w związku z problematyką umowy o podróż
   1.3.4. Źródła prawa krajowego
 
Rozdział 2. Pojęcie i charakter prawny umowy o podróż

2.1. Umowa o podróż – uwagi ogólne
2.2. Umowa o podróż jako osobny typ umowy
2.3. Umowa o podróż a umowa nazwana, nienazwana, mieszana
2.4. Umowa o podróż jako umowa przysparzająca i kauzalna
2.5. Umowa o podróż jako umowa odpłatna, dwustronnie zobowiązująca i wzajemna
2.6. Umowa o podróż jako umowa konsensualna
2.7. Umowa o podróż jako, co do zasady, umowa adhezyjna
2.8. Umowa o podróż jako zobowiązanie rezultatu
2.9. Umowa o podróż, jako co do zasady, umowa jednostronnie gospodarcza
   2.9.1. Uwagi wstępne
   2.9.2. Umowa o podróż jako umowa kwalifikowana
   2.9.3. Umowa o podróż jako, co do zasady, umowa konsumencka
 
Rozdział 3. Elementy określające treść stosunku prawnego z umowy o podróż

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Funkcja tzw. lex contractus
3.3. Funkcja regulaminów, ogólnych warunków umowy o podróż
3.4. Funkcja tzw. informacji pisemnych pochodzących od biura podróży
3.5. Funkcja ustawy i innych aktów normatywnych
3.6. Funkcja zasad współżycia społecznego
3.7. Funkcja ustalonych zwyczajów
 
Rozdział 4. Strony umowy o podróż

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Reglamentacja prowadzenia działalności przez biuro podróży
4.3. Biuro podróży – organizator turystyki jako strona umowy o podróż
4.4. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania biura podróży (podwykonawcy biura podróży)
4.5. Podróżny jako strona umowy o podróż
4.6. Osoba na rzecz której umowa o podróż została zawarta (beneficjent)
4.7. Zagadnienie dopuszczalności zmiany strony umowy o podróż i zmiany osoby na rzecz której umowa o podróż została zawarta (tzw. zmiana podmiotowa umowy o podróż)
4.8. Zagadnienie ewentualnych relacji prawnych pomiędzy podwykonawcą biura podróży a podróżnym (klientem biura podróży)
4.9. Pozycja zakładu ubezpieczeń w stosunku do stron umowy o podróż
 
Rozdział 5. Zawarcie umowy o podróż

5.1. Obowiązki informacyjne biura podróży przed zawarciem umowy o podróż
   5.1.1. Uwagi ogólne
   5.1.2. Obowiązki informacyjne biura podróży odnośnie broszur, folderów katalogów
   5.1.3. Broszury, katalogi, a oferta zawarcia umowy o podróż
   5.1.4. Inne obowiązki informacyjne
   5.1.5. Naruszenie obowiązku informacyjnego przez biuro podróży przed zawarciem umowy o podróż a zagadnienie odpowiedzialności cywilnej biura podróży
      5.1.5.1. Uwagi wstępne
      5.1.5.2. Odpowiedzialność cywilna biura podróży z tytułu culpa in contrahendo
      5.1.5.3. Odpowiedzialność cywilna biura podróży z tytułu dopuszczenia się nieuczciwej praktyki rynkowej przed zawarciem umowy o podróż
5.2. Sposoby zawarcia umowy o podróż
   5.2.1. Uwagi ogólne
   5.2.2. Zawarcie umowy o podróż w trybie złożenia i przyjęcia oferty
   5.2.3. Zawarcie umowy o podróż w siedzibie i poza siedzibą biura podróży
5.3. Prawo właściwe dla umowy o podróż
5.4. Forma umowy o podróż
5.5. Zagadnienie niedozwolonych postanowień umownych w umowie o podróż
5.6. Umowa o podróż a zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów w prawie antymonopolowym
   5.6.1. Umowa o podróż a zakaz praktyk naruszających konkurencję
   5.6.2. Umowa o podróż a zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 
Rozdział 6. Prawa i obowiązki stron z umowy o podróż

6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sytuacja prawna biura podróży
   6.2.1. Uwagi ogólne o obowiązkach biura podróży
      6.2.1.1. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podróżnemu
      6.2.1.2. Obowiązek pieczy (opieki) nad podróżnym
      6.2.1.3. Obowiązek udzielenia pomocy w sytuacji gdy biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności
      6.2.1.4. Obowiązek zapewnienia powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej w przypadku niemożliwości wykonania tzw. świadczeń zastępczych bądź w przypadku odmowy przyjęcia świadczeń zastępczych z uzasadnionych powodów
      6.2.1.5. Obowiązki informacyjne biura podróży po zawarciu umowy o podróż
      6.2.1.6. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnego
      6.2.1.7. Obowiązek zapewnienia zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów sprowadzenia podróżnego do kraju
   6.2.2. Uprawnienia kształtujące biura podróży
      6.2.2.1. Uwagi wstępne
      6.2.2.2. Uprawnienie kształtujące biura podróży do jednostronnej zmiany istotnych warunków umowy o podróż, innych niż cena
      6.2.2.3. Uprawnienie kształtujące biura podróży do jednostronnej zmiany ceny
      6.2.2.4. Uprawnienie kształtujące biura podróży do odstąpienia od umowy o podróż
      6.2.2.5. Uprawnienie kształtujące biura podróży do „odwołania imprezy turystycznej”
6.3. Sytuacja prawna podróżnego
   6.3.1. Obowiązki podróżnego
   6.3.2. Prawa podróżnego
   6.3.3. Uprawnienia kształtujące podróżnego
      6.3.3.1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o podróż
      6.3.3.2. Zagadnienie konsekwencji finansowych związanych z odstąpieniem od umowy o podróż przez podróżnego z przyczyn dotyczących jego osoby
   6.3.4. Sytuacje dotyczące podróżnego podobne do obowiązków i uprawnień
      6.3.4.1. Złożenie reklamacji przez podróżnego
      6.3.4.2. Poinformowanie biura podróży o wadliwym wykonywaniu umowy o podróż
      6.3.4.3. Obowiązek wyboru uprawnienia przez podróżnego
 
Rozdział 7. Świadczenia stron umowy o podróż

7.1. Świadczenie biura podróży
   7.1.1. Uwagi wstępne
   7.1.2. Świadczenie biura podróży jako tzw. świadczenie charakterystyczne dla umowy o podróż
   7.1.3. Złożoność świadczenia spełnianego przez biuro podróży
   7.1.4. Zagadnienie świadczeń głównych i ubocznych biura podróży
   7.1.5. Korzystanie przez biuro podróży z podwykonawców przy wykonywaniu świadczenia. Nieosobiste spełnienie świadczenia
   7.1.6. Świadczenie zastępcze
   7.1.7. Świadczenie biura podróży jako świadczenie oznaczone
   7.1.8. Świadczenie biura podróży jako co do zasady świadczenie jednorazowe
   7.1.9. Zagadnienie podzielności świadczenia biura podróży
   7.1.10. Miejsce wykonania świadczenia biura podróży
   7.1.11. Kryterium staranności biura podróży przy spełnianiu świadczenia
7.2. Świadczenie podróżnego (klienta biura podróży)
 
Rozdział 8. Zmiana i rozwiązanie umowy o podróż

8.1. Uwagi ogólne
8.2. Zmiana umowy o podróż
8.3. Ustanie umowy o wycieczkę
   8.3.1. Wygaśnięcie umowy
   8.3.2. Rozwiązanie umowy o podróż za porozumieniem stron
 
Rozdział 9. Odpowiedzialność cywilna biura podróży z umowy o podróż

9.1. Uwagi ogólne
9.2. Regulacja odpowiedzialności cywilnej biura podróży w ustawie o usługach turystycznych
9.3. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej biura podróży
   9.3.1. Uwagi wstępne
   9.3.2. Szkoda
   9.3.3. Zdarzenie wyrządzające szkodę
   9.3.4. Związek przyczynowy
   9.3.5. Zasada odpowiedzialności biura podróży
9.4. Wysokość szkody a granica odpowiedzialności odszkodowawczej biura podróży
9.5. Odpowiedzialność cywilna biura podróży na zasadach reżimu ex contractu a odpowiedzialność deliktowa
9.6. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za osoby trzecie
   9.6.1. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za podwykonawców
   9.6.2. Zagadnienie bezpośredniej odpowiedzialności podwykonawców
   9.6.3. Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej biura podróży za agentów
9.7. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za różne postaci szkody majątkowej
   9.7.1. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za bagaż
   9.7.2. Odpowiedzialność cywilna biura podróży z tytułu nierealizowania programu pierwotnego
   9.7.3. Odpowiedzialność cywilna biura podróży z tytułu niezrealizowania tzw. świadczenia zastępczego
   9.7.4. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za niewykonanie umowy z tytułu odwołania imprezy turystycznej
   9.7.5. Odpowiedzialność biura podróży z tytułu nieudzielenia pomocy podróżnemu
   9.7.6. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za szkody majątkowe na osobie
   9.7.7. Zagadnienie odpowiedzialności biura podróży za szkodę wyrządzoną osobom bliskim uczestnika wycieczki
9.8. Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej biura podróży za szkodę niemajątkową (krzywdę)
   9.8.1. Uwagi wstępne
   9.8.2. Sprawa Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG
   9.8.3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP79/10)
9.9. Zagadnienie przyczynienia się podróżnego do szkody
9.10. Rozszerzona odpowiedzialność biura podróży – agenta
9.11. Odpowiedzialność kontraktowa biura podróży a odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do turystyki jako dobra osobistego
9.12. Odpowiedzialność władzy publicznej
9.13. Sposób naprawienia szkody
9.14. Dochodzenie roszczeń z umowy o podróż w tzw. postępowaniu grupowym (pozew zbiorowy)
 
Rozdział 10. Niewypłacalność i upadłość biura podróży w kontekście umowy o podróż

10.1. Uwagi wstępne
10.2. Zabezpieczenie niektórych roszczeń gwarancją albo polisą
10.3. Umowa o podróż a upadłość biura podróży
   10.3.1. Uwagi ogólne
   10.3.2. Upadłość likwidacyjna biura podróży
   10.3.3. Upadłość układowa biura podróży
   10.3.4. Dochodzenie roszczeń w stosunku do biura podróży w postępowaniu upadłościowym
 
Zakończenie
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo naprawcze przedsiębiorcy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo naprawcze przedsiębiorcy
Rafał Adamus Cena: 169,00 zł Wydawca: LexisNexis Rok: 2009 Rodzaj: Książka dla praktyków Wydanie: 1 Stron: 792 Format: B5 o...
Cena: 169,00zł
Książka Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej
Opracowanie stanowi analizę zagadnienia problematyki prawnej przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku...
Cena: 89,00zł
Książka Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne
Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego. Problemy &#...
Cena: 49,00zł
Książka Związki międzygminne. Komentarz 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Związki międzygminne. Komentarz 2012
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie związku jest obok porozumienia najpopularniejszą formą współpracy, pozwalającą na realiza...
Cena: 69,00zł
Książka Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy 2012
Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich p...
Cena: 49,00zł
Książka Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne
Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku ...
Cena: 49,00zł
... jest pusty