Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne

Książka Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dąbrowski Jacek, Fiutak Agnieszka


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  248
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-639-7
Cena: 59zł
Opis
W publikacji poruszone zostały podstawowe kwestie z wielu dziedzin prawa, związane z praktycznym wykonywaniem zawodów polegających na udzielaniu pomocy terapeutycznej. Charakter książki powoduje, że jest ona cennym źródłem wiedzy także dla każdego pacjenta, który korzysta z terapii.

Autorzy scharakteryzowali podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i seksuologa oraz omówili prawne formy wykonywania tychże zawodów. Przedstawiono również procedurę otwierania prywatnego gabinetu przez psychologa bądź psychoterapeutę. Wskazano i omówiono katalog praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do autonomii woli.

Druga część opracowania poświęcona została odpowiedzialności osób wykonujących zawód związany z udzielaniem pomocy terapeutycznej. Opisano podstawy odpowiedzialności cywilnej, pracowniczej, zawodowej oraz karnej. Istotny fragment podręcznika koncentruje się na omówieniu odpowiedzialności karnej oraz zawodowej z uwagi na daleko idące konsekwencje, jakie niesie postąpienie wbrew normie stanowionej przez prawo karne, czy zasady kodeksu etycznego. Dokonano również charakterystyki przestępstw i przewinień, z których potencjalnymi ofiarami mogą spotkać się adresaci publikacji w swej codziennej pracy.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
I. Wiadomości ogólne

1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa
   1.1. Podstawowe pojęcia
      1.1.1. Zdrowie
      1.1.2. Pacjent/klient
      1.1.3. Świadczenie zdrowotne
      1.1.4. Świadczenia psychologiczne
      1.1.5. Psychologia
      1.1.6. Psychiatria
      1.1.7. Seksuologia
      1.1.8. Kontakt terapeutyczny
      1.1.9. Kontrakt
      1.1.10. Superwizor
      1.1.11. Sesja psychoterapii indywidualnej
      1.1.12. Sesja psychoterapii rodzinnej
      1.1.13. Sesja psychoterapii grupowej
      1.1.14. Sesja wsparcia psychospołecznego
      1.1.15. Sesja psychoedukacyjna
      1.1.16. Porada psychologiczno-diagnostyczna
      1.1.17. Porada psychologiczna
      1.1.18. Porada diagnostyczna
      1.1.19. Porada terapeutyczna
   1.2. Definicja zawodu
   1.3. Akty dotyczące wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i seksuologa
2. Wykonywanie zawodów związanych z pracą terapeutyczną
   2.1. Psycholog
   2.2. Psychoterapeuta
   2.3. Psychiatra i seksuolog
3. Formy wykonywania zawodów
   3.1. Uwagi ogólne
   3.2. Umowa o pracę
   3.3. Umowa cywilnoprawna
   3.4. Jednoosobowa działalność lecznicza
   3.5. Prywatna praktyka psychologiczna
   3.6. Zakładanie prywatnego gabinetu przez psychologa lub psychoterapeutę
      3.6.1. Wniosek o wpis do CEIDG
      3.6.2. NIP
      3.6.3. ZUS
      3.6.4. Konto bankowe
      3.6.5. Wybór sposobu opodatkowania
      3.6.6. Księgi rachunkowe
      3.6.7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
      3.6.8. REGON
   3.7. Grupowa praktyka
      3.7.1. Spółka cywilna
      3.7.2. Spółka jawna
      3.7.3. Spółka partnerska
4. Prawa pacjenta
   4.1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
   4.2. Prawo do informacji
   4.3. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
   4.4. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
   4.5. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
   4.6. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
   4.7. Prawo do ochrony praw pacjenta
   4.8. Prawo do wyrażenia zgody, do autonomii
      4.8.1. Zgoda pacjenta (właściwa)
      4.8.2. Zgoda zastępcza (substytucyjna)
      4.8.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego
      4.8.4. Zgoda sądu opiekuńczego
      4.8.5. Zgoda kumulatywna
      4.8.6. Ważność zgody
      4.8.7. Forma wyrażenia zgody
      4.8.8. Szczególne przypadki z ustawy o zdrowiu psychicznym
   4.9. Tajemnica
   4.10. Dokumentacja leczenia
5. Ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
   5.1. Uwagi ogólne
   5.2. Ubezwłasnowolnienie
   5.3. Przymus bezpośredni
   5.4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
   5.5. Wypis ze szpitala psychiatrycznego
   5.6. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

II. Odpowiedzialność osób wykonujących zawód związany z udzielaniem pomocy terapeutycznej

6. Uwagi ogólne
7. Odpowiedzialność cywilna
   7.1. Uwagi ogólne
   7.2. Przesłanki odpowiedzialności
      7.2.1. Szkoda
      7.2.2. Wina
      7.2.3. Związek przyczynowy
      7.2.4. Kontratypy
      7.2.5. Ciężar dowodu
   7.3. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
      7.3.1. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu)
      7.3.2. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)
      7.3.3. Zbieg odpowiedzialności
   7.4. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego pracownika medycznego z pacjentem
      7.4.1. Umowa o pracę
      7.4.2. Kontrakt
      7.4.3. Praktyka prywatna
      7.4.4. Grupowa praktyka
      7.4.5. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody
   7.5. Wynagrodzenie szkody
      7.5.1. Przywrócenie stanu sprzed powstania szkody lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
      7.5.2. Jednorazowy zwrot kosztów
      7.5.3. Renta lub jednorazowe odszkodowanie
      7.5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
      7.5.5. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
   7.6. Terminy przedawnień
   7.7. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej
      7.7.1. Działanie bez zgody
      7.7.2. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku podjęcia czynności leczniczej czy terapeutycznej
      7.7.3. Niezachowanie tajemnicy
      7.7.4. Niewywiązanie się z umowy lub nienależyte wykonanie umowy
      7.7.5. Naruszenie dóbr osobistych pacjenta, nietykalności cielesnej
8. Odpowiedzialność pracownicza
   8.1. Odpowiedzialność porządkowa
      8.1.1. Katalog kar
      8.1.2. Wysłuchanie pracownika i poinformowanie o nałożeniu kary
      8.1.3. Postępowanie odwoławcze
      8.1.4. Zatarcie kary
   8.2. Odpowiedzialność materialna
      8.2.1. Wina
      8.2.2. Szkoda
      8.2.3. Wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność kilku pracowników
      8.2.4. Roszczenie regresowe
9. Odpowiedzialność zawodowa
   9.1. Uwagi ogólne
   9.2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
      9.2.1. Obecnie obowiązująca ustawa z 8.6.2001 r.
      9.2.2. Prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa
   9.3. Zawód psychoterapeuty
      9.3.1. Polska Rada Psychoterapii
      9.3.2. Projekt ustawy dotyczący wykonywania zawodu psychoterapeuty
   9.4. Kodeksy etyki dotyczące wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty
      9.4.1. Uwagi ogólne
      9.4.2. Zasady zawarte w kodeksach etyki
      9.4.3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
      9.4.4. Wybrane przypadki naruszenia etyki
      9.4.5. Podsumowanie
   9.5. Odpowiedzialność lekarza psychiatry i lekarza seksuologa
      9.5.1. Strony postępowania
      9.5.2. Kary
      9.5.3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
      9.5.4. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski
      9.5.5. Postępowanie przed sądem lekarskim
      9.5.6. Postępowanie mediacyjne
      9.5.7. Terminy przedawnień
      9.5.8. Zatarcie skazania
      9.5.9. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy
   9.6. Kodeks etyczny seksuologa
      9.6.1. Wiodące Zasady Etyczne
      9.6.2. Sąd Koleżeński PTS
      9.6.3. Przypadki naruszenia zasad etyki
10. Odpowiedzialność karna
   10.1. Warunki odpowiedzialności karnej
      10.1.1. Pojęcie odpowiedzialności karnej
      10.1.2. Przestępstwo jako czyn człowieka
      10.1.3. Bezprawność czynu
      10.1.4. Karalność czynu
      10.1.5. Wina
      10.1.6. Społeczna szkodliwość czynu
      10.1.7. Czas popełnienia przestępstwa, przedawnienie ścigania
      10.1.8. Przedawnienie
      10.1.9. Miejsce przestępstwa
   10.2. Klasyfikacja przestępstw
      10.2.1. Ze względu na cechy sprawcy
      10.2.2. Ze względu na wagę popełnionego czynu
      10.2.3. Ze względu na znamię skutku
      10.2.4. Ze względu na typ
      10.2.5. Ze względu na tryb ścigania
   10.3. Elementy przestępstwa
      10.3.1. Podmiot przestępstwa
      10.3.2. Strona podmiotowa
      10.3.4. Strona przedmiotowa
      10.3.5. Przedmiot przestępstwa
   10.4. Formy popełnienia przestępstwa
      10.4.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa
      10.4.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa
   10.5. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
      10.5.1. Obrona konieczna
      10.5.2. Stan wyższej konieczności w postaci wyłączającej bezprawność
      10.5.3. Eksperyment naukowy
      10.5.4. Czynności lecznicze
   10.6. Okoliczności wyłączające winę
      10.6.1. Nieletniość
      10.6.2. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona
      10.6.3. Stan wyższej konieczności w postaci wyłączającej winę; kolizja obowiązków
   10.7. Kary i środki karne
      10.7.1. Kary
      10.7.2. Środki karne
      10.7.3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi
   10.8. Środki zabezpieczające
   10.9. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
      10.9.1. Nakłanianie do samobójstwa – art. 151 KK
      10.9.2. Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 KK
      10.9.3. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 156 KK
      10.9.4. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 KK
      10.9.5. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 160 KK
      10.9.6. Nieudzielenie pomocy – art. 162 KK
   10.10. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności
      10.10.1. Pozbawienie człowieka wolności – art. 189 KK
      10.10.2. Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 KK
      10.10.3. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby – art. 191a KK
      10.10.4. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – art. 192 KK
   10.11. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
      10.11.1. Zgwałcenie – art. 197 KK
      10.11.2. Wykorzystanie osoby bezradnej – art. 198 KK
      10.11.3. Nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia – art. 199 KK
   10.12. Znęcanie się (art. 207 KK) jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece
   10.13. Prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

Załącznik
Inne pozycje tego autora
Książka Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania
Kompleksowe opracowanie, w którym znajdziesz wszystkie informacje na temat zasad zatrudniania pracowników medycznych.Nie musisz przeglądać kilkudziesi...
Cena: 0,00zł
Książka Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
Stan prawny: 29 lipca 2016 r.Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności...
Cena: 101,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Dziecko a rozwód Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dziecko a rozwód Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców
Książka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, nauczycieli z przedszkola i szkoły podstawowej. Czytelnik otrzymuje kompendium wiedzy na temat ro...
Cena: 40,00zł
... jest pusty