Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

Książka Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  212
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8235-470-6
Cena: 129zł
Opis
Pierwszy na rynku, poradnik kompleksowo opisujący sprawozdania z zakresu operacji finansowych autorstwa Lucyny Kuśnierz

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Wprowadzone zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.

Zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia dotyczą:

    zmian ogólnych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
    wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako głównej formy sporządzania i przekazywania sprawozdań,
    nowych obowiązki zarządów JST,
    klasyfikacji podmiotowej dłużników i wierzycieli,
    zmian we wzorach i w instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ,
    nowych pojęć oraz zmian niektórych pojęć stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Obecnie najwięcej problemów w zakresie sporządzania tych sprawozdań związanych jest z:

    prawidłowym wykazywaniem danych w „kredytach i pożyczkach" w sprawozdaniu Rb-Z (zakupy na raty, leasing finansowy, umowy nienazwane),
    prawidłowym wykazywaniem w sprawozdaniu Rb-N nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości,
    wykazywaniem depozytów w sprawozdaniach Rb-N sporządzanych za IV kwartał.

Publikacja zawiera:

    Wyjaśnienia, jak krok po kroku sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych.
    Szczegółowe omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu sprawozdań.
    Ponad 65 najczęściej zadawanych pytań i szczegółowych odpowiedzi dotyczących sprawozdań.
    Praktyczne porady i wypracowane rozwiązania, a także liczne przykłady liczbowe.
    Informacje wynikające z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego.
    Schematy obrazujące poruszane zagadnienia oraz wypełnione formularze sprawozdań.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

    jakie są terminy, formy przekazywania i obieg sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN,
    jak i kiedy należy dokonywać korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
    jakie są najczęściej popełniane błędy przy przekazywaniu tych sprawozdań,
    jakie działania lub zaniechania w zakresie sprawozdawczości stanowią czyn noszący znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
    jakie rozwiązania organizacyjne zastosować aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości,
    jak prawidłowo kwalifikować zobowiązania do poszczególnych tytułów dłużnych,
    jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
    jak wykazywać potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z,
    jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
    jak prawidłowo wykazywać należności według poszczególnych grup dłużników,
    jakich należności nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N,
    jak prawidłowo kwalifikować należności i inne aktywa finansowe do poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-N,
    jak wykazywać w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN dane dotyczące należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
    jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu poszczególnych sprawozdań.

... jest pusty