Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Książka Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława, Wieczorek Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  474
ISBN:  
978-83-8235-426-3
Cena: 159zł
Opis
Niniejsza publikacja Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2021 wyjaśnia, jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych występujące w jednostkach samorządowych. Opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

W okresie epidemii, mając na względzie pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, organy stanowiące JST uzyskały kompetencje do udzielania zwolnień i ulg w zakresie należności podatkowych i cywilnoprawnych. Ulgi w zapłacie należności podatkowych przyznają także organy podatkowe w drodze indywidualnych rozstrzygnięć, zarówno co do należności głównej, jak i odsetek. Okres pandemii, mimo wsparcia ze strony państwa, zwiększył liczbę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych wprowadzają nowe regulacje, jak również źródła finansowania zadań (m.in. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dniu 1.1.2020 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, gdzie największe modyfikacje dotyczyły sprawozdania Rb-NDS. Nadal również pojawiają się wątpliwości w zakresie sprawozdania Rb-27S.

W związku z korzystaniem z ww. kompetencji oraz wskazanymi zjawiskami w gospodarce, pojawiają się też liczne pytania dotyczące sprawozdawczości, na które odpowiedzi znajdą Państwo w tej publikacji.

Opracowanie zawiera:

    60 stron szczegółowego omówienia zasad sporządzania sprawozdania Rb-NDS,
    Wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami SprBudżR,
    Ponad 170 odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
    Wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych - w formie odpowiedzi na pytania,
    Wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
    Wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
    Przedstawienie powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
    Aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
    Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
    Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące m.in.

    Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-NDS przychody przeznaczone na finansowanie deficytu,
    Jak w sprawozdaniu Rb-NDS wykazać przychody według ich poszczególnych źródeł,
    Jak odróżnić wolne środki od pozostałych źródeł finansowania deficytu,
    Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
    Czy w skutkach finansowych zwolnień wynikających z uchwał organów stanowiących JST można wykazać wartości ujemne,
    Czy w sprawozdaniach jednostek budżetowych pobierających dochody na rzecz budżetu państwa należy wykazywać potrącone na rzecz JST wynagrodzenie z tytułu pobrania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (5%, 25% itp.),
    Czy i kiedy w sprawozdaniu Rb-NDS należy wykazać przychody z tytułu zobowiązań dłużnych przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
    Z jaką szczegółowością sporządzać sprawozdania Rb-27S za poszczególne okresy sprawozdawcze,
    Czy środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewydatkowane do końca roku są wykazywane w sprawozdaniu Rb-ST i w jakich pozycjach,
    Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
    Czy w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S należy wykazywać w należnościach należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
    Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-N i sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) opłaty przekształceniowe przypisywane na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
    Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów,
    Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej wpływy dochodów z funduszu alimentacyjnego – powiązania między sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,
    Jak wykazać w sprawozdaniach budżetowych dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłaconych do OPS oraz ich przekazanie przez JST do budżetu wojewody po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa,
    Czy koszty upomnienia dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają wykazaniu przez JST w kwartalnym sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
    Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-28S wykonane wydatki, które w następnym miesiącu zostaną zrefundowane? Czy wpływają one na zaangażowanie.

Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Publiczne jednostki oświatowe Rachunkowość, gospodarka finansowa, reorganizacja, kontrola zarządcza 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe Rachunkowość, gospodarka finansowa, reorganizacja, kontrola zarządcza 2012
Problematyka funkcjonowania jednostki oświatowej jest pojęciem skomplikowanym, obejmującym szereg procesów podlegających odrębnym regulacjom usta...
Cena: 119,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W jej wyniku:    (in...
Cena: 135,00zł
... jest pusty