Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2015

Książka Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  1
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  448
ISBN:  
978-83-255-7625-7
Cena: 136zł
Nakład wyczerpany
Opis
W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwiecień 2015 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2015 r.

W naszej książce znajdą Państwo:
    Omówienie zmian w przepisach, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 r.
    Zaktualizowane opisy i wzory sprawozdań budżetowych
    Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
    Wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
    Aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
    Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia  1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej)
    Omówienie wydatków strukturalnych
    17 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
    290 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
    Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań

W książce wyjaśniamy m.in.:
    kto określa  w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe?
    jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych  sprawozdań budżetowych?
    jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S oraz Rb-28NWS?
    jakie są powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
    Kiedy dany wydatek można uznać za strukturalny i do jakiego kodu klasyfikacji go przypisać?
    jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
    jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt?
    jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
    jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli?
    jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników?
    jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?

Zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia  w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U, z 2015 r. poz. 549).  Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwiecień 2015 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2015 r.

W wyniku wejścia w życia rozporządzenia:
    wprowadzono liczne zmiany doprecyzowujące instrukcje sporządzania przez samorządowe jednostki budżetowe poszczególnych sprawozdań budżetowych,
    zmieniono sposób przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50. Od 1 kwartału 2015 r. zarządy JST muszą je przekazywać w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - Trezor oraz do wiadomości właściwej RIO. Przygotowanie sprawozdań w aplikacji BeSTi@ będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach. Na etapie wysyłki w module komunikacyjnym będą przygotowywane dwie paczki sprawozdań do wysyłki. Sprawozdania do wysyłki do RIO będą bez zmian, natomiast sprawozdania do wysyłki do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor będą miały inny opis. Dodano również nowe funkcje w programie umożliwiające sprawdzenie czy wysłane sprawozdania zostały odebrane przez dysponenta,
    doprecyzowano sposób przekazywania przez JST sprawozdań Rb-50 za IV kwartał do Najwyższej Izby Kontroli. Będą one przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą Najwyższej Izby Kontroli,
    wykreślono  obowiązek przesyłania sprawozdań Rb-27 przez urzędy skarbowe.  Ustalono, że dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych pobieranych przez urzędy skarbowe jako organu podatkowego zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w dziale Finanse Publiczne/ budżet państwa. Dane te będą zamieszczane do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku i 10 lutego roku następnego po roku budżetowym w zakresie należności, dochodów wykonanych, zaległości netto i nadpłat w podziale na poszczególne urzędy skarbowe. Dane za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazywane będą zgodnie z zamieszczonymi danymi  w  Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie Ministerstwa Finansów w kolumnach: „Należności”, „Dochody wykonane”, „Zaległości netto” i „Nadpłaty”.
    doprecyzowano definicję należności wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S, tj. w kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych,
    doprecyzowano sposób postępowania w przypadku braku możliwości terminowego przesyłania sprawozdań z powodu awarii systemu informatycznego, między innymi systemu BeSTi@ na poziomie jednostka samorządu terytorialnego – regionalna izba obrachunkowa oraz elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczonych na platformie ePUAP. W przypadku braku możliwości terminowego przesłania sprawozdań z powodu nieprawidłowego działania systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii
    w sprawozdaniu Rb-PDP doprecyzowano, podobnie jak w Rb-27S jakie dane należy wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane” pobierane przez urzędy skarbowe. Powinny być one zgodne z danymi zamieszczonymi na BIP Ministerstwa Finansów,
    w sprawozdaniu Rb-27ZZ dodano, że do dochodów wykonanych ujmowane są dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą,
    zmieniono zapis dotyczący powiązania danych między sprawozdaniami Rb-27ZZ a Rb-27S. Dochody wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ z kolumny „ Potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” powinny być wykazane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” w zakresie dochodów klasyfikowanych w paragrafie  236 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wyjątek stanowią jedynie dochody realizowane w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych, które należy wykazywać tylko w części należnej gminie wierzyciela,
    w sprawozdaniu Rb-28S doprecyzowano, że w kolumnie „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego” należy wykazywać  wszystkie poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego, również te zwiększające kwotę funduszu  uchwałą rady, zgodnie  z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
    w sprawozdaniach Rb-28S za grudzień w „Wydatkach wykonanych” należy ująć zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego. W ramach tych wydatków, w jednostkach, które realizowały zadania z funduszu sołeckiego należy wykazać zrealizowane wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, a w jednostkach, które ustaliły wydatki niewygasające również wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
    w sprawozdaniu Rb-NDS doprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem „kredyty i pożyczki”. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia do kredytów i pożyczek zaliczane są również papiery wartościowe, których zbywalności jest ograniczona. W części F sprawozdania Rb-NDS wiersz F3 – Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wypełnia się tylko po wykonaniu w sprawozdaniu za IV kwartał,
    doprecyzowano przepisy odnośnie przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w BIP.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki jednostek samorządu terytorialnego
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonow...
Cena: 125,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W jej wyniku:    (in...
Cena: 135,00zł
... jest pusty