Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 12

Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pieróg Jerzy


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  12
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  829
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-5346-3
Do pobrania:
Cena: 209zł
Nakład wyczerpany
Opis
Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego – Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej pory wydawany był w serii Komentarze Becka. Dwunaste wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny, przez co stanowi najlepsze na rynku omówienie:
-przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
-zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
-środków ochrony prawnej,
-kontroli udzielania zamówień publicznych,
-organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autora, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Ponadto Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 12 zawiera wyciąg najważniejszych aktów wykonawczych do komentowanej ustawy.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 12 uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:
-ustawy z 26.7.2013 r. (Druk sejmowy Nr 1082), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowe pod warunkiem, że zamówienia będą udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a przedmiot zamówienia będzie należał do zakresu podstawowej działalności przywięziennego zakładu pracy; zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
-ustawy z 26.7.2013 r. (Druk sejmowy Nr 946), zgodnie z którą stosowanie Prawa zamówień publicznych jest wyłączone także w stosunku do zamówień sektorowych na dostawy paliw gazowych; zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
-ustawy z 12.10.2012 r., która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Nowela m.in. zapewnia możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa; wprowadza próg wysokości szkody, która skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania w wysokości co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia; umożliwia tworzenie i utrzymywanie przez zamawiających systemów kwalifikowania wykonawców, poprzez prowadzenie wykazu wykonawców spełniających określone warunki podmiotowe dotyczące konkretnej kategorii zamówień sektorowych;  wprowadza instytucję dialogu technicznego czy wzmacnia mechanizm weryfikacji wykonawców pod kątem zapewnienia właściwej realizacji zamówień publicznych; zmiana obowiązuje od 20.2.2013 r.;
-z 31.8.2012 r., zgodnie z którą biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ponadto Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych; zmiana obowiązuje od 5.11.2012 r.;
-z 15.6.2012 r., która z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza – poza dotychczas wskazanymi w ustawie – wykonawców będących osobami fizycznymi, a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; zmiana obowiązuje  od 21.7.2012 r.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz autorstwa J. Pieróga z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy  adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
Redakcja merytoryczna: Jerzy PierógAutorzy:  Agnieszka Adach-Nerwińska, Michał Bala, Ewa Gadomska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Mar...
Cena: 105,00zł
Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 Stan prawny: 1.11.2014 r.Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ...
Cena: 232,00zł
Książka Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz
Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówie...
Cena: 235,00zł
Książka Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zamówienia publiczne 2018 Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w...
Cena: 115,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3
Publikacja stanowi trzecie już wydanie obszernego komentarza do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiera ona również omówienie przepisów innych...
Cena: 125,00zł
Książka Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych 2013
Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa ...
Cena: 102,00zł
Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz do nowelizacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zamówień publicznych. Komentarz do nowelizacji
W komentarzu omówione zostały m.in. zagadnienia związane z opisem sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, możliwością zali...
Cena: 59,00zł
... jest pusty