Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 C

Książka Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 C w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  1
Seria:  System Prawa Prywatnego
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1000
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-9654-5
Cena: 335zł
Opis
Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14C z serii Systemu Prawa Prywatnego jest poświęcony szczególnym zagadnieniom z zakresu prawa własności przemysłowej.

Publikacja Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 C uwzględnia najnowsze zmiany wynikające m.in. z:
    ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które wprowadzają postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych oraz ustanawiają maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
    ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe;
    dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1), które m.in. ustanawiają szeroki katalog środków ogólnych, procedur i środków zaradczych;
    ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), które w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym wprowadziły możliwość wniesienia przez stronę skargi do sądu administracyjnego bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego;
    rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840), które dostosowują rozporządzenie do zmian wprowadzonych ustawą z 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie 26.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1325) oraz, w niezbędnym zakresie, do procedury przewidzianej w Układzie o Współpracy Patentowej (PCT).

Autorzy uwzględniają także zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 154, s. 1), które uchyla rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 78, s. 1 ze zm.). Rozporządzenie ujednolica przepisy rozporządzenia 207/2009 po zmianach wprowadzonych w rozporządzeniu Nr 2015/2424. Nie zawiera jednak zmian merytorycznych w stosunku do tekstu rozporządzenia Nr 207/2009, po zmianach wprowadzonych do tego rozporządzenia przez rozporządzenie Nr 2015/2424. Początek stosowania nowego rozporządzenia przewidziano na dzień 1.10.2017 r.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Autorzy omawiają:
    geograficzne oznaczenia pochodzenia;
    kontrolę sądowoadministracyjną postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej;
    ochronę kumulatywną w prawie własności przemysłowej;
    roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej;
    ochronę celną praw własności przemysłowej;
    kolizyjnoprawną problematykę praw własności przemysłowej;
    jurysdykcję w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej (uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach);
    dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym;
    znaki towarowe a domeny internetowe;
    prawo własności przemysłowej a prawo konkurencji;
    prawo własności przemysłowej w spółkach prawa handlowego;
    wynalazczość pracowniczą i komercjalizację własności przemysłowej.

Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.
... jest pusty