Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz 2015 Wydanie 2

Książka Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Okolski Dariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Komentarze Kompaktowe
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  880
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-7692-9
Do pobrania:
Cena: 235zł
Opis
Zamówienia zawierające tę publikację będą realizowane 30.10.2015 r.

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, 2 wydanie,  pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny.

Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

    ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);
    ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199);
    ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113);
    art. 647–658 ustawy z 23.4.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
    art. 2–11 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
    ustawy z 16.9.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.) oraz
    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Komentarz, prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
    praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
    postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
    budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
    utrzymania obiektów budowlanych;
    katastrofy budowlanej;
    organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
    przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
    odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

    nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje od 28.6.2015r;
    zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje od 30.4.2015 r.;
    wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.5.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.6.2010, s. 13), która dotyczy docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje od 9.3.2015 r.;
    zmianę mającą na celu przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie 25.12.2014 r.;
    nowelizację stanowiącą drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić (zmiana obowiązuje od 10.8.2014 r.):
        wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez techników oraz mistrzów,
        skrócenie wymiaru praktyki,
        umożliwienie uzyskania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
        zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności uprawnień budowlanych,
        dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
        wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
        wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
        likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
        zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;

    dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje od 19.1.2014 r.;
    zmianę z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje od 11.9.2013 r.;
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo handlowe Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo handlowe Wydanie 4
Stan prawny: 1 grudnia 2015 r. w zakresie części III i IV 1 stycznia 2016 r.Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia w...
Cena: 67,00zł
Książka Umowa o roboty budowlane Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowa o roboty budowlane Wydanie 8
Ósme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówien...
Cena: 109,00zł
... jest pusty