Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023

Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hołda Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Podatki w praktyce
Rok wydania:  

2024


Ilość stron:  1088
Oprawa:  miękka
Format:  A4
ISBN:  
978-83-8356-193-6
Cena: 225zł
Opis

zamknięcie roku 2023  

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 to publikacja, która przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2023 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentówCelem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Jest to jedyna na rynku publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2023 r. (głównie związane z tzw. Polskim Ładem) i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2023 r.

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2023 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.

Celem publikacji jest dostarczenie kompleksowej i aktualnej wiedzy dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych (głównie CIT, PIT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Omawiając kolejne zagadnienia autorzy odwołują się do:

-zmian wprowadzanych do regulacji podatkowych (m.in. od 1.1.2023 r. wyłączono amortyzacje budynków i lokali mieszkalnych z KUP, wprowadzono znaczące modyfikacje w zakresie estońskiego CIT, zmodyfikowano i doprecyzowano zasady rozliczania podatku od przerzucanych dochodów, dokonano zmian w zakresie podatku u źródła oraz przedstawiano projekt objaśnień z 25.9.2023 r. w sprawie stosowania tego podatku),
-zmian do innych regulacji prawnych, które mają wpływ na pracę księgowych (np. od 1.10.2023 r. w wyniku nowelizacji z 26.1.2023 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie Karnym w zakresie fałszowania ksiąg, zatajania istotnych informacji finansowych, udzielaniu fałszywych informacji w sprawozdaniach finansowych i innych naruszeń),
-nowo wydanych stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości (w dniu 28.8.2023 r. przyjęto nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat),
-nowo wydanych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości (w tym te najnowsze z 31.1.2023 r. dotyczące sporządzania sprawozdania w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego),
-nowo opublikowanych wyjaśnień Ministra Finansów (np. dotyczące sposobu prezentacji kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym),
-obowiązujących od początku stycznia 2023 r. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
-najnowszych wyroków sądowych i interpretacji podatkowych.

Z uwagi na zwiększone ryzyko działalności gospodarczej (wojna na Ukrainie i obecnie na Bliskim Wschodzie, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe) znacząca część książki poświęcona jest problematyce:
-niepewności kontynuacji działalności (m.in. omówienie sytuacji gdy jednostka obligatoryjnie sporządza sprawozdanie finansowe przy założeniu, że nie będzie kontynuowała działalności),
-identyfikacji kluczowych aktywów podlegających odpisowi aktualizującemu,
-testów na utratę wartości kluczowych aktywów,
-ustaleniu wysokości odpisu aktualizującego oraz wysokości utworzonej rezerwy.

Publikacja zawiera m.in.:
-Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2023 r.
-Listy procedur, listy kontrolne oraz schematy postępowania podczas zamykania roku i tworzenia sprawozdania finansowego.
-Ponad 100 schematów księgowych dotyczących m.in. środków trwałych, podatku odroczonego, tworzenia rezerw, podatku estońskiego, prac badawczo-rozwojowych, walut wirtualnych.
-Wyszczególnienie zmian podatkowych oraz zmian w zakresie odpowiedzialności karnej za sporządzanie sprawozdań finansowych.
-Zasady podpisywania sprawozdań finansowych w kontekście odpowiedzialności za ich sporządzenie. Coraz częstszą praktyką staje się brak podpisu pod sprawozdaniem głównego księgowego, który formalnie nie przejmuje obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.
-Kompleksowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami oraz nawiązaniem do ryzyk dotyczących sytuacji kryzysowych (w tym wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie ) oraz wskaźników dyskontowych, które zależą od stóp procentowych NBP – ujawnienia z tym związane.
-41 zagadnień bilansowych, które kompleksowo omawiają tematykę sporządzania sprawozdań finansowych, ich publikacji, składania do KRS, ich badania, odpowiedzialności. Kompleksowo (ujęcie bilansowe i podatkowe) omówiono też każdy z elementów bilansu, czyli środki trwałe, WNiP, zapasy, należności, zobowiązania, rezerwy, inwestycje itd.
-32 wybranych zagadnień podatkowych, które kompleksowo omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych uwzględniając aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym. Omówiono najczęściej występujące w jednostce zdarzenia jak np.: użytkowanie samochodów, reklama i reprezentacja, darowizny, ulgi, odsetki, pożyczki, bonifikaty i upusty, różnice kursowe, rozliczanie strat, aporty, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.
-Zdarzenia specyficzne jak: waluty wirtualne, MDR-y, przekształcenia spółek – pod kątem identyfikacji z końcem roku zdarzeń wpływających na wynik podatkowy.
-Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie estońskiego CIT).
-Zasygnalizowanie zagadnień, które zaczną obowiązywać w 2024 r., ale trzeba się do nich przygotować w 2023 r., np. zagadnienie podatku minimalnego wraz z różnymi wariantami wyliczeń.
-Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
-Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
-Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.
-Nowe interpretacje podatkowe w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach dotyczące m.in. środków trwałych, podziału przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych, różnic kursowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Zmiany w podatkach i księgowości 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w podatkach i księgowości 2024
Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości.Książka omawia zmiany podatkowe, bilansowe i kadrowe wprowadzone w 2024 r., 2023 r. lub latach p...
Cena: 205,00zł
Książka Instrukcje księgowe i podatkowe 2023 + wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcje księgowe i podatkowe 2023 + wzory do pobrania
Najbardziej obszerny na rynku wydawniczym zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze zmiany regulacji prawnych.Poradnik zawiera ...
Cena: 225,00zł
Książka Uproszczenia w rachunkowości Zwolnienia, ułatwienia oraz alternatywne wybory metod wyceny i prezentacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uproszczenia w rachunkowości Zwolnienia, ułatwienia oraz alternatywne wybory metod wyceny i prezentacji
Książka szczegółowo omawia wszystkie przewidziane ustawą o rachunkowości uproszczenia i różnice między uproszczeniami a zwolnieniami, alternatywami i ...
Cena: 205,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023
Zamknięcie roku spółdzielni mieszkaniowych Publikacja Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej wydawnictwa Rach...
Cena: 105,00zł
Książka VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 to najbardziej aktualna publikacja poświęcona podatkowi VAT na rynku. Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone w 2023 r. ora...
Cena: 405,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania
Praktyczny komentarz do ustawy o rachunkowości z przykładami, wskazówkami oraz wzorami dokumentów do pobrania.Celem publikacji jest wyjaśnienie jak w ...
Cena: 295,00zł
Książka Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy
Leasing 2024    Leasing na nowych zasadach to poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywi...
Cena: 79,00zł
Książka Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Wzorcowy plan kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach leg...
Cena: 179,00zł
Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i nabycia Sytuacje szczególne Porównanie z ustawą o rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i nabycia Sytuacje szczególne Porównanie z ustawą o rachunkowości
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i nabyc...
Cena: 289,00zł
... jest pusty