Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD Wydanie 2

Książka Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Haak Henryk


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Wzory Pism Becka
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  754
ISBN:  
978-83-255-8104-6
Do pobrania:
Cena: 159zł
Nakład wyczerpany
Opis
Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmują około 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Tymi pismami w sprawach rodzinnych, przedstawionymi w książce, są nie tylko pisma, które są ściśle związane z unormowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale również te, które wynikają m.in. z następujących ustaw:
-dokumentach paszportowych,
-zmianie imienia i nazwiska,
-wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-postępowaniu w sprawach nieletnich,
-przeciwdziałaniu narkomanii,
-ochronie zdrowia psychicznego,
-Kodeksu cywilnego,
-Kodeksu pracy,
-Prawa o aktach stanu cywilnego.

Niniejsze, 2. wydanie, zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe wzory pism oraz najnowsze orzecznictwo, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

1)      ustawą z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), która zawiera zmiany dotyczące:
    okresu ważności zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
    treści oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składanego przez osoby wstępujące w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
    doprecyzowania przepisów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,

2)      ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199), która dotyczy świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
które weszły w życie 18.9.2015 r.

3)      ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), której celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, którzy nie mieszkają razem,
które weszły w życie 29.8.2015 r.

Opracowanie dzieli się na dwie zasadnicze części: Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych oraz Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych.

W części I znajdują się m.in. następujące wzory:
    pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
    pozew o zaprzeczenie ojcostwa,
    wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
    wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
    pozew o alimenty,
    wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
    pozew o zniesienie wspólności najmu lokalu,
    wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
    wniosek o ustanowienie adwokata albo radcy prawnego,
    wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej,

a także:
    odpowiedź na pozew,
    apelacja,
    skarga kasacyjna,
    skarga o wznowienie postępowania.

W części II zaś, m.in.:
    umowa majątkowa małżeńska,
    przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,
    przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
    wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa przez rodziców tego dziecka.

Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. Oprócz objaśnień każdy wzór zawiera informację o opłatach, środkach prawnych i terminach, a całości dopełnia wybór orzecznictwa.

Do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie pisma w wersji edytowalnej.

Oprócz wzorów pism tradycyjnie występujących w publikacjach, w książce swoje miejsce znajdują m.in. następujące wzory:

    pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, do którego prawo przysługuje jednemu małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny,
    wniosek o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny,
    wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka,
    wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
    pozew o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa,
    pozew o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków,
    pozew o ustalenie macierzyństwa (a także pozew o zaprzeczenie macierzyństwa),
    pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
    wniosek o odebranie dziecka,
    wniosek o zakazanie uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu,
    wnioski dotyczące kontaktów z dzieckiem: o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem,
    wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
    wniosek o przyznanie kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
    wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego,
    wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka,
    wniosek o wyrażenie zgody na zmianę imienia dziecka,
    wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców,
    wniosek o wykonanie orzeczenia dotyczącego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej,
    wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej,
    wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej,
    wniosek o przyznanie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem,
    wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Autorzy omawiają zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki i już dzięki temu książka stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, kuratorów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka może okazać się również bardzo pomocna m.in. dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz osób prywatnych, które na co dzień spotykają się lub borykają z problemami dotyczącymi rodzin i dzieci.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Opieka i kuratela Komentarz 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opieka i kuratela Komentarz 2017
Komentarz 2017 do przepisów o opiece i kurateli Prezentowana pozycja Opieka i kuratela Komentarz 2017 do art. 145–184 KRO oraz związanych z ni...
Cena: 143,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 4
Komentarz 2018 do Kodeksu pracy pod redakcją Arkadiusza SobczykaPrezentowany komentarz do ustawy Kodeks pracy omawia najnowsze zmiany Kodeksu Pracy, w...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktyczn...
Cena: 169,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23
Edycja sądowa Kodeks postępowania administracyjnego Wydanie 23 Stan prawny: 10 stycznia 2017 Publikacje obejmuje zmiany wchodzące w życie 6.01.2017 r....
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25
Edycja sądowa Kodeks spółek handlowych 2017 Wydanie 25 Stan prawny:    KSH: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 i 2260)  &...
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne Wydanie 31 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne Wydanie 31
Edycja sądowa Kodeks karny 2017 Wydanie 31 Stan prawny:KPK: 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.)...
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 wydawnictwa CH BECK pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zb...
Cena: 295,00zł
... jest pusty