Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2013

Książka Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Frendzel Maciej, Ignatowski Radosław


Wydawnictwo:  

Stowarzyszenie Księgowych w Pols


Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  143
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-7228-306-1
Cena: 89zł
Opis
Wielość czynników mających wpływ na system regulacji MSSF sprawia, że ulegają one ciągłym zmianom. Proces ten jest obserwowany od lat, a u jego źródeł leży chęć podniesienia jakości sporządzanych i prezentowanych sprawozdań finansowych. Jednocześnie wprowadzane zmiany MSSF dość poważne komplikują życie stosującym je podmiotom, szczególnie w sytuacjach, gdy wprowadzane zmiany mają charakter zmian retrospektywnych - wymagają przeliczania danych za poprzednie okresy sprawozdawcze, przedstawiane w sprawozdaniach finansowych. W książce znakomity zespół autorski omówił pełen zakres zmian począwszy od 2009 a skończywszy na rozwiązaniach mających wejść w życie po 1 stycznia 2015 r.

Autorzy w książce Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2013 syntetyczny sposób przedstawili istotę zmian oraz ich praktyczny wymiar zawartą w MSSF: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, MSR: 1, 7, 12, 17, 19, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 39, KIMSF: 9, 13, 14, 16, 19.

Spis treści

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka wprowadzonych zmian i planowane
modyfikacje standardów
1.1. Kontekst ogólny wprowadzanych zmian w MSSF
(Radosław Ignatowski)
1.2. Zmiany w MSSF obowiązujące od 2010 r.
(Radosław Ignatowski)
1.3. Zmiany w MSSF obowiązujące od 2011 r.
(Radosław Ignatowski)
1.4. Zmiany w MSSF obowiązujące od 2012 r.
(Radosław Ignatowski)
1.5. Zmiany w MSSF obowiązujące od 2013 r. lub później
(Radosław Ignatowski)
1.6. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie przyjętych
nowych MSSF (Radosław Ignatowski)
1.7. Planowane dalsze prace IASB nad rozwojem MSSF
(Radosław Ignatowski)
Rozdział 2
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2009 r
2.1. Zmiany wynikające z projektu corocznych poprawek
(Annual Improvements 2009)
2.1.1. Poprawka do MSSF 2 - Płatności na bazie akcji
(Maciej Frendzel)
2.1.2. Poprawka do KIMSF 9 - Ponowna ocena wbudowanych
instrumentów pochodnych (Maciej Frendzel)
2.1.3. Poprawka do KIMSF 16 - Zabezpieczenie inwestycji netto
w jednostce działającej za granicą (Maciej Frendzel)
2.1.4. Poprawka do MSR 38 - Wartości niematerialne
(Przemysław Kabalski)
Rozdział 3
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 r
3.1. Zmiany wynikające z projektu corocznych poprawek
(Annuał Improvements 2009)
3.1.1. Poprawka do MSR 39 - Instrumenty finansowe:
ujmowanie i wycena (Maciej Frendzel)
3.1.2. Poprawki do MSSF 5 - Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży oraz działalność zaniechana
(Przemysław Kabalski)
3.1.3. Poprawki do MSSF 8 - Segmenty operacyjne
(Przemysław Kabalski)
3.1.4. Poprawki do MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych
(Przemysław Kabałski)
3.1.5. Poprawki do MSR 7 - Rachunek przepływów pieniężnych
(Przemysław Kabalski)
3.1.6. Poprawki do MSR 17 - Leasing (Przemysław Kabalski)
3.1.7. Poprawka do załącznika do MSR 18 - Przychody
(Przemysław Kabalski)
3.1.8. Poprawka do MSR 36 - Utrata wartości aktywów
(Przemysław Kabalski)
3.2. Zmiana do MSSF 2 - Płatności na bazie akcji - grupowe
transakcje płatności na bazie akcji rozliczane w środkach
pieniężnych (Maciej Frendzel)
3.3. MSSF 1 - Zmiana dotycząca aktywów z tytułu gazu i ropy
naftowej, ustalania, czy umowa zawiera leasing, oraz
zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji i rekultywacji
(Przemysław Kabalski)
Rozdział 4
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 lutego 2010 r
4.1. MSR 32 - Zmiana w odniesieniu do praw do emisji
(Maciej Frendzel)
Rozdział 5
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2010 r
5.1. Wprowadzenie KIMSF 19 - Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych (Maciej Frendzel)
5.2. Zmiany wynikające z projektu corocznych poprawek
(Annual Improvements 2010) (Przemysław Kabalski)
5.2.1. MSSF 3 - Połączenia przedsięwzięć -
(Radosław Ignatowski)
5.2.2. Zmiany będące konsekwencją nowej wersji MSR 27
(Radosław Ignatowski)
5.3. MSSF 1 - Ograniczone zwolnienia jednostek stosujących MSSF
po raz pierwszy z ujawnień porównawczych wymaganych przez
MSSF 7 (Maciej Frendzel)
Rozdział 6
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2011 r
6.1. MSR 24 - Zmiana definicji podmiotów powiązanych i inne zmiany
(Radosław Ignatowski)
6.2. Zmiana w KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu
określonych świadczeń, wymogi minimalnego finansowania oraz
ich wzajemne zależności (Maciej Frendzel)
6.3. Zmiany wynikające z projektu corocznych poprawek
(Annual lmprovements 2010)
6.3.1. Poprawka do MSSF 7 - Instrumenty finansowe:
ujawnianie informacji (Maciej Frendzel)
6.3.2. Poprawka do MSSF 1 - Zastosowanie MSSF
po raz pierwszy (Przemysław Kabalski)
6.3.2.1. Poprawka do Załącznika D do MSSF 1
- Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
(Przemysław Kabalski)
6.3.2.2. Poprawki do wytycznych stosowania MSSF 1
-Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
(Przemysław Kabalski)
6.3.3. Poprawki do MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych
(Przemysław Kabalski)
6.3.4. Poprawki do MSR 34 - Sródroczna sprawozdawczość
finansowa (Przemysław Kabalski)
6.3.5. Poprawki do KIMSF 13 - Programy lojalnościowe
(Przemysław Kabalski)
Rozdział 7
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2011 r
7.1. MSSF 7 - Zmiany zwiększające ujawnienia informacyjne
w związku z przeniesieniem aktywów (Maciej Frendzel)
7.2. MSSF 1 - Dodatkowe wyłączenie dla podmiotów działających
w gospodarce hiperinflacyjnej oraz usunięcie stałych dat
(Maciej Frendzel)
Rozdział 8
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2012 r
8.1. MSR 12 - Podatek dochodowy - zmiany w zakresie możliwości odzyskania wartości aktywów bazowych (Maciej Frendzel)
Rozdział 9
Zmiany w MSSF obowiązujące dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2012 r
9.1. MSR 1 - Zmiana w zakresie prezentacji pozycji w pozostałych
całkowitych dochodach (Maciej Frendzel)
Rozdział 10
Wprowadzenie w regulacje obowiązujące dla okresów
sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu
lub po 1 stycznia 2013 r. i 1 stycznia 2015 r
10.1. MSSF 9 - Instrumenty finansowe (Maciej Frendzel)
10.2. MSSF 13 - Pomiar wartości godziwej (Maciej Frendzel)
10.3. MSR 19 - Świadczenia pracownicze (Maciej Frendzel)
10.4. Nowe regulacje w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej
(Radosław Ignatowski)
10.4.1. Uwagi ogólne dotyczące wprowadzonych nowych
regulacji i postanowień przejściowych
10.4.2. Uwagi terminologiczne i przyjęte nowe definicje
10.4.3. Powiązania między rozwiązaniami w nowych standardach
i ogólna charakterystyka przyjętych MSSF
10.4.4. Nowa koncepcja kontroli według regulacji MSSF 10
10.4.5. Istota rozwiązań MSSF 11 w zakresie wspólnych
porozumień
10.4.6. Postanowienia związane z ujawnieniami informacji
o udziałach w podmiotach podporządkowanych
zawarte w MSSF 12
10.4.7. Charakterystyka wprowadzonych zmian
w MSR 27 i MSR 28
Rozdział 11
Bieżące prace IASB - kierunki zmian
11.1. Projekt zmian w leasingu (Przemysław Kabalski)
11.2. Projekt zmian ujmowania przychodów (Przemysław Kabalski)
Inne pozycje tego autora
Książka Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8
Książka jest praktycznym przewodnikiem o tym, jakie informacje sporządzający sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF/MSR powinien zamieścić. Czyteln...
Cena: 85,00zł
Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom I. Podstawy konsolidacji. Regulacje polskie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom I. Podstawy konsolidacji. Regulacje polskie
Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu...
Cena: 259,00zł
Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom II. Regulacje MSSF w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom II. Regulacje MSSF
Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powst...
Cena: 259,00zł
Książka Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
Krajowe i międzynarodowe prawo bilansowe Publikacja Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego stanowi najbardziej aktualne kompendiu...
Cena: 79,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej
Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowa...
Cena: 49,00zł
Książka Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej
Jak ustalić czasową, premiową, prowizyjną i zadaniową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej? W jaki sposób rozliczać pracę pona...
Cena: 119,00zł
Książka Ceny i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe 2012
Prezentowana pozycja wskazuje na sposoby rozwiązania szeregu ważkich problemów natury podatkowej, powstających na tle stosowania cen transferowych...
Cena: 105,00zł
Książka Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe 2013
Bardzo szczegółowa i praktyczna analiza najmu lokali użytkowych na gruncie prawa, podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz asp...
Cena: 135,00zł
Książka Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Rachunkowość jako system informacyjny ma za zadanie pokazać odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majątkowej...
Cena: 59,00zł
Książka Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
Książka Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przyczynia się do rozwoju teorii, metodolo...
Cena: 55,00zł
... jest pusty