Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Skorupka Jerzy


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  1
Seria:  Komentarze Kodeksowe
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  1962
ISBN:  
978-83-255-6586-2
Cena: 289zł
Nakład wyczerpany
Opis
Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Dzieło to w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

    przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
    właściwości oraz składu sądu,
    stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
    czynności procesowych,
    dowodów,
    środków przymusu,
    postępowania przygotowawczego,
    postępowania przed pierwsza instancją,
    postępowania dowodowego,
    postępowania szczególnego
    nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
    kosztów procesu,
    postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Pierwsze wydanie uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, także projektowanych, w tym m.in.:

    ustawy z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która dotyczy sporządzania kopii akt sprawy oraz pouczania pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach.
    Zmiana weszła w życie 2.6.2014 r.

    ustawy z 29.8.2014 r. (Druk sejmowy Nr 839), która przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych (dotychczas uprawnienie to miał Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka). Ustawa uprawnia też wyżej wymienione osoby, w tym Ministra Sprawiedliwości, do wglądu do akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia.
    Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

    rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2680), który ma na celu umożliwienie przeglądania zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych; będzie to dodatkowy, obok tradycyjnego, sposób udostępniania akt.
    Zmiana wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogoszenia.

    rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Druk sejmowy Nr 2653), która ma na celu implementację:

        dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wspacia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WsiSW. Implementacja obejmuje następujące obszary uprawnień pokrzywdzonych:
        1) rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wstąpienia w prawa zmarłego pokrzywdzonego,
        2) pouczanie o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach,
        3) prawo do otrzymania potwierdzenia zawiadomienia o przestępstwie wraz z ewentualnym tłumaczeniem,
        4) prawo do informacji o sprawie,
        5) prawo do tłumaczenia pisemnego niektórych dokumentów, w szczególności orzeczeń podlegających zaskarżeniu lub kończących postępowanie,
        6) prawo do udziału osoby trzeciej w czynnościach postępowania przygotowawczego,
        7) szczególny tryb przesłuchania (wideokonferencja), pozwalający w uzasadnionych przypadkach wyeliminować bezpośredni kontakt między pokrzywdzonym lub świadkiem a oskarżonym.
        dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z 13.12. 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Implementacja zakłada dodanie dwóch rozdziałów: rozdziału 66j regulującego kwestię wystąpienia przez polski sąd lub prokuratora do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony na podstawie orzeczonego wobec oskarżonego środka zapobiegawczego, środka karnego lub probacyjnego albo obowiązku nałożonego w związku z warunkowym zwolnieniemi oraz rozdziału 66k dotyczącego wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony.

        Zmiana wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz częściowo 11.1.2015 r.

Ponadto Komentarz - jako jedyny na rynku - zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r.  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.:

    inicjatywy dowodowej sądu,
    zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowania przygotowawczego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy,
    likwidacji instytucji powództwa cywilnego oraz likwidacji możliwości występowania przez pokrzywdzonego w charakterze powoda cywilnego,
    zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego,
    zakresu uzasadniania wyroków i powodów uchylania wyroków przez sądy odwoławcze,
    zakresu normatywnych podstaw ustalania stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postęowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Pierwsze wydanie Komentarza odnoszącego się do kluczowych kwestii związanych z prawem karnym procesowym napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę
Kodeks postępowania karnego. Komentarz 2015.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r.
Niniejsza publikacja stanowi w większości zbiór referatów oraz głosów w dyskusji wygłoszonych w trakcie zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karn...
Cena: 69,00zł
Książka Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz
Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszen...
Cena: 69,00zł
Książka Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa
Publikacja stanowi w większości zbiór referatów wygłoszonych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne tendencje w rozwoju proces...
Cena: 94,00zł
Książka Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. Tom 11 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. Tom 11
Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa Karnego  prezentuje w sposób wyczerpuj...
Cena: 289,00zł
Książka Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania
Publikacja Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które ...
Cena: 84,00zł
Książka Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym
Publikacja Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich w...
Cena: 75,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks cywilny Komentarz 2016 Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny Komentarz 2016 Wydanie 7
Najlepszy Komentarz do Kodeksu Cywilnego pod redakcją prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr MachnikowskiStan prawny: 1 stycznia 2016 r.  z...
Cena: 289,00zł
Książka Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych
Edycja sądowa Kodeks cywilny 2021 Stan prawny: 3 lipca 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks cywilny    5.10.2021 r....
Cena: 65,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2017 Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2017 Wydanie 7
Komentarz 2017 do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją Andrzeja Jakubeckiego Składające się z dwóch tomów opracowanie Kodeks postępowania cywil...
Cena: 219,00zł
Książka Prawo administracyjne Zbiór przepisów 2017 Wydanie 29 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo administracyjne Zbiór przepisów 2017 Wydanie 29
Zbiór przepisów w zakresie prawa administracyjnego Zbiór zawiera Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoł...
Cena: 59,00zł
... jest pusty