Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany

Książka Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Korzeniowski Piotr


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  330
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-530-7
Cena: 65zł
Opis
Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym. Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska. Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególnie znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. nauk prawnych Marka Górskiego:

Opracowanie dotyczy ciekawego i istotnego dla praktyki zagadnienia. Podkreślić należy, iż opracowanie oparte zostało na bardzo bogatej literaturze źródłowej i aktualnych regulacjach prawnych, przy czym Autor uwzględnił szereg zmian przepisów wchodzących w życie w 2012 r. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny, zawiera zarówno dość skomplikowane wywody teoretyczno-prawne, jak i szereg konkretnych, praktycznych informacji, może więc być interesujące zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Dla tych pierwszych daje podstawę do podejmowania ewentualnych dalszych studiów nad wskazanymi zagadnieniami i podejmowania prób opracowania wielu konkretnych zagadnień, dla których teoretyczna refleksja byłaby niewątpliwie przydatna. Dla praktyków rozważania teoretyczne pozwalają na pogłębienie wiedzy i wskazują podstawy, na których oparte zostały konkretne regulacje, pozwalają tym samym na lepsze zrozumienie istoty tych regulacji. Opracowanie jest przy tym chyba pierwszym, co do zakresu i układu omawianych zagadnień, tak pomyślanym studium prawnoadministracyjnym.

Wykaz skrótów
Przedmowa
Część 1. Instytucje prawne ochrony środowiska

1. Instytucja w systemie prawa ochrony środowiska
1.1. System prawa ochrony środowiska w ujęciu teoretycznym
1.2. Znaczenie pojęcia instytucja prawna
1.3. Instytucja prawna ochrony środowiska

2. Instytucje ogólne systemu prawa ochrony środowiska
2.1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska
   2.1.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
   2.1.2. Zasada kompleksowości ochrony środowiska
   2.1.3. Zasada prewencji
   2.1.4. Zasada przezorności
   2.1.5. Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada „zanieczyszczający płaci”)
   2.1.6. Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska
   2.1.7. Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
   2.1.8. Zasada partycypacji publicznej
2.2. System zarządzania środowiskowego EMAS
2.3. Instrumenty finansowo-prawne
   2.3.1. Pojęcie instrumentu finansowo-prawnego w prawie ochrony środowiska
   2.3.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
      2.3.2.1. Opłaty wynikające z ochrony powierzchni i zasobów wnętrza ziemi
   2.3.3. Opłaty podwyższone
   2.3.4. Administracyjne kary pieniężne
   2.3.5. Opłata produktowa
   2.3.6. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
2.4. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
   2.4.1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
   2.4.2. Odpowiedzialność cywilna
   2.4.3. Odpowiedzialność karna
   2.4.4. Odpowiedzialność administracyjna
      2.4.4.1. Właściwość organów w sprawach dotyczących szkód w środowisku
      2.4.4.2. Wykazanie prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko
      2.4.4.3. Ustalenie szkody w środowisku
         2.4.4.3.1. Ustalenie związku przyczynowego
         2.4.4.3.2. Ustalenie bezpośredniego zagrożenia szkodą
2.5. Oceny oddziaływania na środowisko
   2.5.1. Prognoza oddziaływania na środowisko
   2.5.2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
   2.5.3. Ocena indywidualna
   2.5.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
   2.5.5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
   2.5.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2.6. Obszary ograniczonego użytkowania
2.7. Strefy przemysłowe
2.8. Ochrona przed zanieczyszczeniem w związku z eksploatacją infrastruktury komunikacyjnej

3. Instytucje prawne sektorowej ochrony środowiska
3.1. Ochrona powietrza
3.2. Ochrona przed hałasem
3.3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
3.4. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
3.5. System handlu uprawnieniami do emisji
3.6. Domniemanie prawne w gospodarce odpadami
3.7. Gospodarowanie wodami
   3.7.1. Prawo własności wód
   3.7.2. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
   3.7.3. Pozwolenie wodnoprawne
   3.7.4. Wykonywanie oraz utrzymywanie urządzeń wodnych objętych budownictwem wodnym
   3.7.5. Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
   3.7.6. Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi
3.8. Gospodarowanie zasobami litosfery
   3.8.1. Własność górnicza
   3.8.2. Koncesje
   3.8.3. Prace geologiczne
   3.8.4. Ruch zakładu górniczego
   3.8.5. Podziemne składowanie odpadów
   3.8.6. Odpowiedzialność za szkody górnicze
3.9. Gospodarowanie zasobami przyrody
   3.9.1. Park narodowy
   3.9.2. Rezerwat przyrody
   3.9.3. Park krajobrazowy
   3.9.4. Obszar chronionego krajobrazu
   3.9.5. Obszary Natura 2000
   3.9.6. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
   3.9.7. Użytek ekologiczny
   3.9.8. Stanowisko dokumentacyjne
   3.9.9. Pomnik przyrody
   3.9.10. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
3.10. Gospodarowanie zasobami biosfery
   3.10.1. Gospodarka leśna
   3.10.2. Lasy ochronne
   3.10.3. Zasady udostępniania lasów
   3.10.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
   3.10.5. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
   3.10.6. Obwody łowieckie

Część 2. Instytucje prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

4. Instytucje prawne dotyczące nieruchomości
4.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
   4.1.1. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
   4.1.2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
   4.1.3. Zapobieganie degradacji gruntów
   4.1.4. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
4.2. Gospodarka nieruchomościami
   4.2.1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
   4.2.2. Zasoby nieruchomości
   4.2.3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
   4.2.4. Przetargi na zbycie nieruchomości
   4.2.5. Oddawanie w trwały zarząd
   4.2.6. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
   4.2.7. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
   4.2.8. Podziały nieruchomości
   4.2.9. Prawo pierwokupu nieruchomości
   4.2.10. Wywłaszczanie nieruchomości

5. Instytucje prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

5.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako zadanie publiczne
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.5. Postępowanie nadzorcze
5.6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego

6. Instytucje prawne Prawa budowlanego
6.1. Funkcja reglamentacyjna Prawa budowlanego
6.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
6.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę)
6.4. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
6.5. Utrzymanie obiektów budowlanych
6.6. Katastrofa budowlana
6.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Wnioski końcowe
Bibliografia
... jest pusty