Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Fundusz alimentacyjny Wydanie 2

Książka Fundusz alimentacyjny Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mrozek Piotr, Pawka-Nowak Ewa


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  294
ISBN:  
978-83-255-8074-2
Do pobrania:
Cena: 109zł
Opis
Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach:

ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. –  zmiana dotyczy kwestii związanej z definicją utraty i uzyskania dochodu (co jest istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu);
ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1359), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy przede wszystkim zagadnień odnoszących się do składania wniosków drogą elektroniczną oraz uzyskiwania przez organy stosownych dokumentów (zaświadczeń) koniecznych do rozpatrzenia wniosku drogą elektroniczną – będzie to miało wpływ na szybsze rozpatrywanie wniosków oraz łatwiejszą weryfikację składanych przez Wnioskodawców oświadczeń i dokumentów;
ustawa z 24 .7.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1302), która weszła w życie we wrześniu (część przepisów od 3.9.2015 r., a część od 18.9.2015 r.).
Zmiany, które już weszły w życie lub wejdą w najbliższym czasie zmieniają dotychczasowy stan rzeczy w zakresie dotyczącym składania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego prowadzonych zarówno przez organ właściwy wierzyciela. jak i organ właściwy dłużnika.

Zmiany dotyczą już samego składania wniosków i związanych z tym obowiązków zarówno wnioskodawcy, jak i organu właściwego wierzyciela.

Znaczącą i bardzo oczekiwaną zmianą jest uchylenie przepisów nakładających obowiązek wydawania decyzji zobowiązującej dłużnika do zwrotu należności oraz konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym. Obecnie egzekucja będzie prowadzona jedynie przez komorników sądowych. Ważnym atutem książki jest to, że współautorami są cenieni i posiadający bogate doświadczenie komornicy sądowi.

Publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród organów zajmujących się szeroko pojętym funduszem alimentacyjnym, gdyż wprowadzone zmiany wzbudzają wiele wątpliwości i zarazem trudności w ich praktycznym zastosowaniu – książka na znaczną część z tych wątpliwości odpowiada wprost, a w niektórych przypadkach wskazuje możliwe rozwiązania. Zawiera również wiele wzorów dokumentów, w tym dotyczące nowego trybu postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji). 

Książka ukazuje się w okresie wzmożonej pracy związanej z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Może więc stanowić źródło wiedzy rozstrzygające wątpliwości pojawiające się w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawarte w książce (i na płycie CD) wzory decyzji mogą zostać zastosowane przy wydawaniu decyzji na nowy okres świadczeniowy przez dany organ. 

Książka zawiera 41 niezbędnych wzorów + schematy księgowe.

W książce „Fundusz alimentacyjny” otrzymają Państwo:

1) omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

organizacja pracy działów na przełomie okresów świadczeniowych
procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany),
dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku oraz trudności w ocenie formalnej tych dokumentów,
określenie momentu nabycia prawa do świadczenia,
warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu,
warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczeń,
zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo o zasiłku – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ;
2) wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

braki formalne,
niemożność załatwienia sprawy w terminie,
konieczność zawieszenia postępowania,
ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
3) opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);

4) wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);

5) procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu (oraz rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);

6) procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego (postępowanie organu właściwego wierzyciela oraz właściwego dłużnika);

7) wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie należności – tryb postępowania;

8) postępowanie egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego;

9) rozliczanie dochodów pochodzących ze zwrotów od komornika – ewidencja księgowa;

10) księgowania w zakresie funduszu alimentacyjnego:

prawa do świadczeń dla osób uprawnionych,
należności od dłużnika alimentacyjnego,
świadczenia nienależnie pobrane,
koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego; 
11) liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;

12) 41 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD – w tym nowe: wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy), wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory.

W książce wyjaśniono m.in. następujące problemy związane z interpretacją przepisów:

w zakresie nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów ustawowych – daje praktyczne rozwiązania, omówienie przykładów;
w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przykłady, praktyczne rozwiązania.
prezentacja kolejnych etapów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z omówieniem wątpliwości interpretacyjnych i wskazaniem rozwiązań.  
Schematy księgowe zawarte w książce:

prawo do świadczeń dla osób uprawnionych,
należności od dłużnika alimentacyjnego,
świadczenia nienależnie pobrane,
koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Wzory dokumentów zawarte w książce:

Wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy)
Wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory
Wezwanie do usunięcia braków formalnych
Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
Wezwanie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsca zameldowania
Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Odmowa przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego za zgodą strony
Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
Decyzja administracyjna wydana w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy w trybie art. 151 § 1 pkt 2 KPA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej były świadczeniami nienależnie pobranymi
Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z potrąceniem z bieżących wypłat
Decyzja w sprawie rozłożenia na raty i potrącania z bieżących wypłat nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przypisanego do zwrotu
Zawiadomienie wraz z informacją skierowane do dłużnika alimentacyjnego – w trybie art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 lit. a–c
Wezwanie do podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego wraz z informacją skierowane do organu właściwego dłużnika – w trybie art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 lit. a–c
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną
Decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Decyzja umarzająca zaległości zgodnie z art. 30 ust. 1 PomAlimU w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 PomAlimU
Decyzja odmawiająca umorzenia zaległości zgodnie z art. 30 ust. 2 PomAlimU
Wystąpienie organu właściwego wierzyciela do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego w związku z wnioskiem dłużnika alimentacyjnego o umorzenie zaległości z art. 30 ust. 2 PomAlimU
Pismo w toku postępowania administracyjnego do dłużnika alimentacyjnego dotyczące jego wniosku o umorzenie zaległości
Wezwanie dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Pismo do organu prowadzącego egzekucję – komornika sądowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Decyzja w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Decyzja wygaszająca należności dłużnika alimentacyjnego w związku z jego śmiercią
Wniosek do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego
Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
Pismo do prokuratury rejonowej w sprawie złożonego wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego
 
Inne pozycje tego autora
Książka Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce
W książce „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce” otrzymają Państwo:-szczegółowe omówienie p...
Cena: 109,00zł
Książka Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, sprawozdawczość, dotacje, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, sprawozdawczość, dotacje, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze. Wydanie 2
W niniejszej publikacji przybliżono szereg zagadnień związanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w pod ko...
Cena: 125,00zł
Książka Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2
Stan prawny: styczeń 2016 r.Publikacja, która stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadcz...
Cena: 127,00zł
Książka Świadczenie wychowawcze Program 500+ w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenie wychowawcze Program 500+
Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawaniaPROGRAM 500+W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy...
Cena: 109,00zł
Książka Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Świadczenia rodzinne Głównym celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wp...
Cena: 126,00zł
... jest pusty