Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Książka Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Maziarz Agnieszka


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  328
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-637-3
Cena: 69zł
Opis

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej.

Publikacja omawia m.in.:

- pojęcie i funkcję postępowania wieczystoksięgowego,
- zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego,
- zasięg terytorialny i temporalny przepisów postępowania wieczystoksięgowego oraz dopuszczalność drogi sądowej,
- postępowanie przed sądem pierwszej instancji,
- podmioty i przedmiot postępowania wieczystoksięgowego,
- dowody, opłaty, formę czynności oraz czas i miejsce jej dokonania,
- orzeczenia, rodzaje wpisów do księgi wieczystej,
- środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Książka jest adresowana do praktyków: notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych a także osób wykonujących inne zawody związane z obrotem nieruchomościami.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Akty prawne

Inne

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i funkcja postępowania wieczystoksięgowego

1. Pojęcie postępowania wieczystoksięgowego
2. Elementy postępowania wieczystoksięgowego
3. Pojęcie wymagań prawnych czynności postępowania
4. Cel, funkcja i znaczenie postępowania wieczystoksięgowego
5. Istota i znaczenie prawnoprocesowe formalizmu postępowania wieczystoksięgowego
6. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
7. Źródła postępowania wieczystoksięgowego
7.1. Kodeks postępowania cywilnego i inne źródła postępowania wieczystoksięgowego
7.2. Judykatura i literatura
Rozdział 2. Zastosowanie procedury wieczystoksięgowej

1. Zasięg terytorialny i temporalny przepisów postępowania wieczystoksięgowego
2. Dopuszczalność drogi sądowej oraz właściwość sądów

Rozdział 3. Zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego

1. Pojęcie i znaczenie zasad postępowania wieczystoksięgowego
2. Zasada rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych na posiedzeniu niejawnym
3. Zasada działania sądu wieczystoksięgowego na wniosek i w granicach wniosku
4. Zasada równouprawnienia uczestników postępowania
5. Zasada mocy wstecznej wpisu
6. Zasada ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego
7. Zasada formalizmu procesowego
8. Zasada pisemności
9. Zasada prawdy
10. Zasada dyspozytywności
11. Zasada ekonomiki procesowej
12. Przesłanki postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 4. Podmioty postępowania wieczystoksięgowego

1. Sąd
2. Referendarz sądowy
3. Inne podmioty
4. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 5. Przedmiot postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 6. Forma czynności, czas i miejsce dokonania czynności oraz skutki niezachowania wymaganej formy

1. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
2. Pojęcie formy czynności procesowych
3. Forma czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu wieczystoksięwym
4. Forma pisemna czynności postępowania wieczystoksięgowego
5. Kwalifikowana forma pisemna (formularze)
6. Pisma procesowe wnoszone na nośniku elektronicznym
7. Wykładnia czynności procesowych
8. Miejsce i czas dokonania czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym
9. Skutki procesowe niezachowania wymaganej formy w postępowaniu wieczystoksięgowym
10. Rodzaje rygorów procesowych

Rozdział 7. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

1. Uwagi wstępne
2. Postępowanie o założenie księgi wieczystej
3. Postępowanie o wpis do księgi wieczystej
3.1. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego
3.2. Odrzucenie wniosku
3.3. Cofnięcie wniosku
4. Zakres kognicji sądu wieczysytoksięgowego
5. Skutki wniesienia wniosku, wzmianka o wniosku w księdze wieczystej
6. Kolejność rozpoznania wniosków o wpis

Rozdział 8. Dowody w postępowaniu wieczystoksięgowym

1. Uwagi wstępne
2. Dowód z dokumentu
2.1. Akty notarialne
2.2. Orzeczenia sądu
2.3. Decyzje administracyjne
2.4. Zaświadczenia
2.5. Dokument z podpisem notarialnie poświadczonym
3. Przepis prawa jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
4. Fakty powszechnie znane

Rozdział 9. Orzeczenia

1. Uwagi wstępne
2. Wezwania i zawiadomienia w formie pisemnej
3. Orzeczenia rozstrzygające sprawę co do istoty
4. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie
5. Postanowienia wydane w toku postępowania
6. Sprostowanie orzeczeń
7. Uzupełnienie orzeczeń
8. Wykładnia wpisu
9. Prawomocność orzeczeń i moc wiążąca
10. Wykonalność i skuteczność orzeczeń w postępowaniu wieczystoksięgowym
11. Uchylenie podstawy prawnej wpisu

Rozdział 10. Rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych

1. Oznaczenie nieruchomości
2. Wpis prawa własności
3. Wpis prawa użytkowania wieczystego
4. Wpis roszczeń i praw osobistych
5. Wpis ograniczonych praw rzeczowych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Wpis użytkowania
5.3. Wpis i wykreślenie służebności
5.4. Hipoteka
5.5. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rozdział 11. Środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym

1. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
2. Apelacja
3. Zażalenie
4. Skarga kasacyjna

Rozdział 12. Ocena stopnia sformalizowania

1. Wyznaczniki dopuszczalnych granic formalizmu procesowego

Wnioski

Bibliografia


 

Inne pozycje tego autora
Książka Obrót prawny nieruchomościami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Obrót prawny nieruchomościami
Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problem...
Cena: 89,00zł
Książka Przekształacenie spółdzielczych praw do lokali w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przekształacenie spółdzielczych praw do lokali
Realizacja zamówień 28 listopada 2011 roku. Książka dotyczy tematyki przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność lokali. W szc...
Cena: 55,00zł
... jest pusty