Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej

Książka Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Banaszak Bogusław, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Szmulik Bogumił


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  1700
ISBN:  
978-83-255-3474-5
Cena: 245zł
Opis
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów centralnej administracji państwowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne oraz organizację administracji państwowej centralnej.

Instytucje i organy centralnej administracji państwowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.:

 • instytucja Prezydenta RP została omówiona na podstawie konkretnych przepisów Konstytucji RP oraz Kodeksu wyborczego tworzących w całości ustrój tej instytucji,
 • instytucję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej scharakteryzowano na podstawie konkretnych przepisów Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego, ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

W tomie I (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym centralnej administracji państwowej szczegółowo omówiono organy i instytucje takie jak:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Rada Ministrów;
 • Prezes Rady Ministrów oraz Ministrowie;
 • organy ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  Państwowa Inspekcja Pracy;
 • organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Polski Komitet Normalizacyjny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, Szef Służby Cywilnej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Praw Pacjenta; 
 • organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych ministrów: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rezerw Materiałowych, Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szef Służby Celnej, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Generalny Konserwator Zabytków, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Główny Inspektor Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych, Agencja Rynku Rolnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowa Agencji Atomistyki, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komitet Polityki Naukowej, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie I Czytelnik może poznać i zrozumieć:

 • podstawy prawne funkcjonowania centralnej administracji państwowej w Polsce,
 • strukturę organizacyjną organów i instytucji centralnej administracji państwowej,
 • zasady  kształtujące model instytucjonalny centralnej administracji państwowej,
 • powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu centralnym,
 • sposób realizacji przez organy centralnej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,
 • tryb wyborów do poszczególnych organów centralnej administracji państwowej,
 • zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów centralnej administracji państwowej,
 • sposób realizacji nadzoru w ramach centralnej administracji państwowej.

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej centralnej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności. 

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów centralnej administracji państwowej na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.

Inne pozycje tego autora
Książka Encyklopedia Samorządu Terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Encyklopedia Samorządu Terytorialnego
Prezentowana publikacja jest efektem pracy zespołu naukowców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce, którzy podjęli się opracowania bogatej problema...
Cena: 179,00zł
Książka Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. U...
Cena: 199,00zł
Książka Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój...
Cena: 209,00zł
Książka Prawo konstytucyjne Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo konstytucyjne Wydanie 7
Książka "Prawo konstytucyjne" przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych....
Cena: 84,00zł
Książka Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania
Kompleksowe opracowanie, w którym znajdziesz wszystkie informacje na temat zasad zatrudniania pracowników medycznych.Nie musisz przeglądać kilkudziesi...
Cena: 0,00zł
Książka Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. Tom 1. Wydanie 3
Trzecie wydanie "Słownika prawa i gospodarki" zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera...
Cena: 149,00zł
... jest pusty